clanak False

Komunalna naknada

19.04.2017.

OBVEZA PLAĆANJA PROPISANA JE:
Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/2000, 129/2000 i 59/2001)
Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/2001)

Komunalna je naknada prihod proračuna Grada Zagreba. Iz sredstava komunalne naknade financira se obavljanje komunalne djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija i javna rasvjeta.
Komunalnu naknadu plaćaju VLASNICI, odnosno KORISNICI stambenoga, poslovnog i garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, te neizgrađenoga građevinskog zemljišta.
Odluka se primjenjuje od 1. siječnja 2002.


VISINA KOMUNALNE NAKNADE OVISI O:
a) zoni u kojoj se prostor, odnosno zemljište nalazi:

- područje Grada Zagreba dijeli se, ovisno o pogodnosti i komunalnoj
opremljenosti, u devet zona,
- svaka zona ima utvrđeni koeficijent zone (Kz),
- granice zona i visina koeficijenta zone sastavni su dio Odluke o komunalnoj naknadi;

b) vrsti prostora, odnosno zemljišta:

- stambeni, garažni i poslovni prostor, građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevno zemljište,
- za svaku vrstu prostora određen je koeficijent namjene (Kn). Za poslovni se prostor određuje različito prema vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru (koeficijenti namjene prema vrsti djelatnosti određeni su Odlukom o komunalnoj naknadi),
- ako obveznik u poslovnom prostoru obavlja više djelatnosti razvrstava se prema djelatnosti kojom se pretežno bavi, a to je djelatnost kojom ostvaruje veći dohodak;

c) vrijednosti boda (B):

- Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07) određeno je 0,87 kuna po m2 nekretnine.

NAČIN OBRAČUNA IZNOSA KOMUNALNE NAKNADE

Komunalna se naknada obračunava po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine, a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.
Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine utvrđuje se množenjem vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn).
Visina komunalne naknade po m2 obračunske površine i mjesečni iznos komunalne naknade utvrđuju se rješenjem o komunalnoj naknadi koje donosi, po službenoj dužnosti, Gradski ured za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet.

POČETAK PLAĆANJA

Obveza plaćanja nastaje prvog dana sljedećeg mjeseca od stjecanja vlasništva, odnosno mogućnosti korištenja prostora ili zemljišta.


NAČIN PLAĆANJA

Komunalna se naknada plaća mjesečno, najkasnije do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec.

Uplatnica se obvezniku plaćanja dostavlja svaki mjesec.
Obveznik kojemu je ukupno zaduženje manje od 40,00 kuna godišnje, komunalnu naknadu plaća jednom godišnje, do 31. prosinca za tekuću godinu.


PROMJENA VLASNIKA ILI KORISNIKA

O svim promjenama koje se odnose na obvezu plaćanja komunalne naknade obveznik je dužan obavijestiti Gradski ured za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, Odjel za komunalne poslove i uređenje Grada, Trg Stjepana Radića 1, u roku od 15 dana od nastanka promjene, te dostaviti sve podatke i omogućiti uvid u njih. Ako se obveznik prestane koristiti prostorom, a ne obavijesti o tome, smatra se i dalje obveznim plaćati komunalnu naknadu sve dok ne dostavi isprave na temelju kojih bi se moglo donijeti novo rješenje.


OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

1) NEKRETNINE VAŽNE ZA GRAD ZAGREB

Takve su nekretnine u potpunosti oslobođene plaćanja komunalne naknade člankom 5. Odluke o komunalnoj naknadi.

2) ZA STAMBENI PROSTOR

Obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor može se osloboditi, djelomično ili potpuno, plaćanja komunalne naknade za tekuću godinu, na njegov zahtjev, ovisno o odnosu visine prosječnog prihoda po članu obveznikova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu i visine prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u istom razdoblju, u sljedećim postocima:

KADA JE PROSJEČNI PRIHOD MANJI OD PROSJEČNE MJESEČNE PLAĆE ZA: POSTOTAK OSLOBAĐANJA
50% odnosno manje od 1.770,00 kuna 50% iznosa
40% odnosno manji od 1.416,40 kuna 75% iznosa
30% odnosno manji od 1.062,30 kuna, te ako prima stalnu socijalnu pomoć 100% iznosa

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u 2001. iznosi 3.541,00 kuna (Narodne novine 22/02).
Zahtjev za oslobađanje podnosi se, za svaku godinu, Gradskom uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, Odjelu za komunalne poslove i uređenje Grada, u područnom uredu prema mjestu stanovanja.
Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

1. uplatnica ili rješenje o komunalnoj naknadi kako bi se utvrdilo tko je obveznik plaćanja:

2. izjava o broju članova obiteljskog domaćinstva (izjavljena i potpisana pred referentom ili ovjerena kod bilježnika);
3. potvrda o visini dohotka u prethodnoj godini za sve članove obiteljskog
domaćinstva (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o primljenoj mirovini ili potvrda da ne prima mirovinu, potvrda poslodavaca o primljenoj plaći, potvrda Porezne uprave, potvrda Zavoda za zapošljavanje ili neki drugi dokument kao dokaz o nezaposlenosti, potvrda o katastarskom prihodu, rješenje Centra za socijalnu skrb da prima stalnu socijalnu pomoć i dr.).

3) ZA POSLOVNI PROSTOR

a) KOJI JE OŠTEĆEN

Obveznika plaćanja komunalne naknade, na njegov zahtjev, može se

osloboditi plaćanja komunalne naknade u visini do 80%, ako mu je zbog više sile (poplava, potres i slično) znatnije oštećen poslovni prostor te, u potpunosti, ako mu je poslovni prostor potpuno uništen. Oslobađanje traje za vrijeme trajanja okolnosti koje su razlog oslobađanja.

b) KOJI SE NE KORISTI

Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju da se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno za neizgrađeno građevno zemljište.

Zahtjev za oslobađanje ili umanjivanje podnosi se Gradskom uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1.
Zahtjevu se prilažu dokazi iz kojih proizlazi osnovanost zahtjeva.

4) ZA OBJEKT KOJI SE RUŠI

Obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni, poslovni i garažni prostor za koji je doneseno konačno rješenje o rušenju oslobodit će se, na njegov zahtjev, plaćanja komunalne naknade prestankom korištenja prostora radi rušenja.

Podnošenje zahtjeva za oslobađanje plaćanja komunalne naknade NE ODGAĐA obvezu plaćanja komunalne naknade.


OVRHA KOMUNALNE NAKNADE

Ako obveznik na vrijeme nije podmirivao obvezu, donosi se rješenje o ovrsi dospjelog duga za komunalnu naknadu.
Rješenje, po službenoj dužnosti, donosi Gradski ured za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, a provodi se u ovršnom

postupku i na način određen Općim poreznim zakonom (Narodne novine 127/2000) - LINK - Protiv rješenja dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.
Žalba ne odgađa provedbu ovrhe.