clanak False

Mjere Grada Zagreba za ublažavanje posljedica pandemije i potresa

24.04.2020.
Kako bi se umanjile ekonomske posljedice Covid 19 pandemije, Grad Zagreb donio je „Odluku o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Grada Zagreba“.
Navedenom odlukom su propisane mjere za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Grada Zagreba, a koje se odnose na plaćanje zakupnine i  plaćanje komunalne naknade:
 
1. Odlukom je propisano da se poduzetnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Zagreba oslobađaju plaćanja zakupnine, a rok plaćanja zakupnine za ožujak 2020. produžio im se na 90 dana. Ukupno je 1.231 zakupnika (poduzetnika i obrtnika) s iznosom zakupnine 2.713.983,52 kn + PDV što je ukupno 3.392.478,40 kn za travanj 2020.  te 319 udruga/organizacija civilnog društva s iznosom zakupnine/naknade za korištenje 207.204,65 kn + PDV, što je ukupno 259.005,81 kn za travanj 2020.
 
2. Poduzetnicima koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, umanjio se utvrđeni iznos obveze komunalne naknade za 30 %, a onim poduzetnicima koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnost, a kojima je odlukom Stožera civilne zaštite obustavljen rad, oslobađaju se obveze komunalne naknade u cjelosti. Umanjenje i oslobođenje od komunalne naknade nije se primjenjivalo na poslovne prostore za koje su obveznici plaćanja komunalne naknade predstavnička, izvršna i druga tijela Republike Hrvatske i Grada Zagreba, ostala tijela državne i lokalne vlasti, sudovi, te pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske ili čiji je osnivač Republika Hrvatska, odnosno kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odlukom je propisano da se i korisnici javnih površina za postavljanje otvorene terase oslobađaju plaćanja mjesečne naknade.

Primjena navedene Odluke u dijelu koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade poduzetnicima koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a kojima je odlukom Stožera civilne zaštite obustavljen rad, obuhvatila je ukupno 5.852 objekta za koje je utvrđena mjesečna obveza komunalne naknade za mjesec travanj 2020. u ukupnom iznosu 4.312.618,65 kuna, a koje su u obveznici u cijelosti oslobođeni. Shodno svemu navedenom, mjere iz Odluke u dijelu koji se odnosi na komunalnu naknadu, u ukupnosti su primijenjene za 20.692 objekta, a ukupni financijski efekt na mjesečnoj bazi je 13.141.813 kn.
 
3. Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba također su umanjila zakupnine korisnicima poslovnih prostora, gospodarskim subjektima s obzirom na otežane okolnosti obavljanja gospodarskih djelatnosti.
 
Također, u sklopu ostalih poduzetih radnji za ublažavanje posljedica pandemije nalaze se i Online tržnice grada Zagreba na kojima je prijavljeno preko 100 domaćih proizvođača koji dostavljaju svoje proizvode građanima grada Zagreba na kućnu adresu.
 
 
Mjere za smanjenje posljedica potresa

Nadalje, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda gradonačelnik Grada Zagreba je 23. ožujka 2020. donio Zaključak o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane potresom na području Grada Zagreba KLASA: 361-07/20-01/2, URBROJ: 251-03-02-2.
Slijedom toga, postoji niz mjera koje je Grad donio s ciljem smanjenja posljedica potresa, no kao najvažnije izdvajamo sljedećih šest:

1. Pregled oštećenih objekata - Od 22. ožujka 2020. stručnjaci za brzu procjenu oštećenja (građevinski i drugi stručnjaci) pregledavaju i procjenjuju statiku oštećenih objekata. Zaključno s 21. travnjem 2020., od 18.000 objekata koje je potrebno pregledati, pregledano je 12.071. Od pregledanih objekata 694 nisu uporabljivi, dok je 3.101 objekt privremeno neuporabljiv. Svakodnevno objekte pregledava između 150 i 200 osoba, za koje je sklopljeno 142 ugovora o djelu i 108 ugovora s volonterima, a po ugovorima za te osobe Grad Zagreb plaća troškove rada, naknade materijalnih troškova tih osoba i troškove osiguranja. Napominje se i da je na poslovima pregleda građevina do sada bilo angažirano sveukupno 734 osobe.
 
2. Uklanjanje oštećenih objekata -
Dana 25. ožujka 2020. upućen je zainteresiranim subjektima sa specijalnim vozilima javni poziv za iskazivanje interesa za angažiranje raspoložive opreme za poslove uklanjanja ruševina s krovova objekata. Na javni poziv javilo se 55 gospodarskih subjekata koji raspolažu specijaliziranim vozilima, 10 subjekata koji raspolažu ostalom mehanizacijom i 9 subjekata koji raspolažu osobama za rad na visini. 
 
3. Prijava štete - Grad Zagreb je javnim pozivom za prijavu štete na imovini od 25. ožujka 2020. pozvao sve oštećenike, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovininastala šteta od prirodne nepogode, da štetu na imovini prijave Gradskom povjerenstvu Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
Prijave se mogu podnositi u pisanom obliku, na propisanom obrascu. Oštećenici mogu obrazac preuzeti u pisarnicama Gradske uprave te popuniti, potpisati i poslati poštom. 
Obrazac je objavljen i na mrežnim stranicama Grada Zagreba, www.zagreb.hr (online verzija word verzija) i prijava se može poslati putem e-maila: prijavastetepotres@zagreb.hr.
 
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda propisao je postupak procjene štete i uvođenje štete u Registar šteta odnosno da oštećenik nakon nastanka prirodne nepogode prijavljuje štetu na imovini nadležnom Gradskom povjerenstvu Grada Zagreba u pisanom obliku, na propisanom obrascu, najkasnije u roku od 8 dana odnosno 12 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode. S obzirom na štetu velikih razmjera uslijed posljedica potresa  i  pandemiju koronavirusa, Grad Zagreb zatražio je od Ministarstva financija i Državnog povjerenstva procjenu šteta od prirodnih nepogoda produženje rokova propisanih Zakonom. Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda donijelo  je Zaključak KLASA: 422-02/20-01/29, URBROJ: 513-06-02-20-1 od 25. ožujka 2020., kojim se, zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa, omogućuje unos podataka o štetama nastalim uslijed prirodnih nepogoda i izvan Zakonom propisanih rokova.
Do 22. travnja 2020. zaprimljeno je cca 11.700 obrazaca i u tijeku je upis zaprimljenih obrazaca u Registar šteta.
 
Kako bi se dodatno olakšala prijava štete organizirano je zaprimanje upita građana putem elektroničke pošte i  otvoreno je više telefonskih linija putem besplatnog telefona 0800 88 03. U razdoblju od 24. ožujka do 20. travnja 2020. zaprimljeno je 7.756 poziva.
 
Gradskoj skupštini Grada Zagreba predloženo je donošenje Zaključka o osnivanju stručnog povjerenstva koje treba pružiti stručnu pomoć pri procjeni šteta Gradu Zagrebu.
 
4. Pomoć u smještaju i privremeni najam gradskih stanova - Građani kojima je objekt u potresu uništen u mjeri  da nije pogodan za stanovanje smješteni su u Studentski dom Cvjetno naselje. Do 22. travnja 2020. ukupno je smješteno 485 osoba. Građanima su osim smještaja osigurani topli obroci i cjelokupna usluga osobne higijene uključujući i pranje rublja, a na raspolaganju su im i djelatnici Grada Zagreba kako bi im se pružile sve potrebne informacije.
 
Korisnicima gradskih stanova u objektima koji su uslijed potresa brzim pregledima ocijenjeni neuporabljivima privremeno se obustavlja naplata troškova stanovanja u tim objektima. Vlasnici odnosno zaštićeni najmoprimci stanova u objektima koji su uslijed potresa brzim pregledima ocijenjeni neuporabljivima, a teškoga su socijalnoga statusa odnosno zdravstvenoga stanja i nemaju druge nekretnine osim ove u kojoj su bili prijavljeni, pozvani su na sklapanje Ugovora o privremenom najmu gradskih stanova.
 
5. Popis oštećenih javnih objekata u vlasništvu Grada Zagreba - Podaci o oštećenim javnim objektima u vlasništvu Grada Zagreba objavljuju se na web stranici Grada Zagreba  na kojoj se nalaze podaci o objektu, ocjeni nakon pregleda objekta, podatak o zaštićenom kulturnom dobru, godini gradnje i opisu štete.
 
6. Pomoć u dodjeli građevinskoga materijala - Od 18. travnja 2020. organizirana je pomoć građanima dodjelom određenih tipskih vrsta građevinskog materijala radi samostalnog popravka stambenih građevina (obiteljskih kuća, višestambenih zgrada i stambeno- poslovnih zgrada) koje se mogu jednostavnim zahvatima i popravcima odmah privesti svrsi. Materijal obuhvaća 3 vrste opeke, 3 vrste crijepa, drvnu građu odnosno 3 vrste letvi, 3 vrste čavala, klamerice, krovne folije i građevinski mort.
 
Građevinski materijal dodjeljuje se u gradskim četvrtima u kojima je i najveći broj oštećenih stambenih građevina (poštujući pri tome i odredbe Stožera civilne zaštite vezane uz epidemiološku situaciju uzrokovanu korona virusom) i to na lokacijama:
  • Gradska četvrt Sesvete, kod DVD-a Kučilovina, Kučilovečka cesta 52
  • Gradska četvrt Donji grad, u dvorištu Klasične II., VII. i XVI. gimnazije, Križanićeva ulica
  • Gradska četvrt Gornji grad- Medveščak, na parkiralištu kod Krematorija Mirogoj
  • Gradska četvrt Gornja Dubrava, uz sportsku dvoranu Osnove škole Granešina
  • Gradska četvrt Podsljeme, kod Osnovne škole Vidovec i Osnovne škole Markuševec, Markuševečka cesta 160.
Građevinski materijal dodjeljuje se putem vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora (koji su i najbolje upoznati sa situacijom odnosno u svakodnevnom su kontaktu sa građanima svojega područja) uz prisustvo službenika Gradskoga ureda za mjesnu samoupravu. Prilikom preuzimanja materijala građani su dužni popuniti i ispuniti obrazac o preuzetoj vrsti i količini građevinskog materijala, a koji će između ostaloga služiti za svakodnevno praćenje i kontrolu dodijeljenog materijala kao i u svrhu izrade izvješća o realizaciji ove aktivnosti te će ujedno činiti i podlogu ostalim tijelima uključenima u poduzimanje mjera vezanih uz sanaciju posljedica potresa.  Istovremeno, takav model omogućuje provedbu naknadnih nadzora namjenskog korištenja dodijeljenog materijala. Mjera se provodi na temelju prikupljenih  podataka Ureda za upravljanja u hitnim situacijama i novoosnovanoga Sektora za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata unutar Gradskoga ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, komunalne poslove i promet, kao i podaci prikupljeni od vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora. 

Stanovnici ostalih gradskih četvrti koji imaju potrebu za materijalom, mogu se javiti u sjedište svoje gradske četvrti, gdje će se zahtjev razmotriti i proslijediti u Gradski ured za mjesnu samoupravu te će se nakon provedene procedure obavijestiti o preuzimanju građevinskog materijala.

Temeljem prikupljenih podataka o oštećenjima stambenih građevina, uz uvažavanje Mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba za 2020. kao i Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave (osobito u pogledu razloga žurnosti), putem Ureda za javnu nabavu (nakon provedenih aktivnosti ispitivanja tržišta) pokrenuti su i provedeni postupci nabave građevnog materijala:
Predmetni postupci nabave, uključivali su nabavu prema gradskim četvrtima i predmetima nabave (tipske vrste crijepa; drvenu građu; krovnu foliju; čavle; vezivni materijal (mort) te pune i blok opeke). Ukupno je zaključeno 15 ugovora /narudžbenica s 9 gospodarskih subjekata. U postupku nabave upiti za dostavu ponuda upućeni su na ukupno 45 gospodarskih subjekata. Vodeći računa o racionalnosti korištenja sredstava, poštivanju načela učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava, provedeno je i nadmetanje s većim brojem gospodarskih subjekata od minimum propisanoga, pa su u konačnici pozivi na nadmetanje i upućeni prema tri gospodarska subjekta za svaki od spomenutih predmeta nabave, a za koje je prethodno utvrđeno da mogu udovoljiti bitnim zahtjevima. Kriterij odabira bio je najniža cijena, uz ispunjenje bitnih zahtjeva vezanih uz predmet nabave (rok za dostavu ponude, rok isporuke, isporuka prema lokacijama i minimalnim količinama).

 
Neprekinuti rad gradskih službi
 
Grad Zagreb - svi gradski uredi, zavodi i službe kao i ustanove u vlasništvu Grada Zagreba i trgovačka društva Grada Zagreba (Grupa Zagrebački holding, ZET) rade kontinuirano svoj posao, osim onih kojima je Nacionalni stožer obustavio rad. Dakle, pogotovo s obzirom na potres koji je pogodio Zagreb 22. ožujka, većina službi, kako komunalnih tako i administrativnih usprkos iznimno izazovnim uvjetima - radi pojačano.
 
Također ističemo i kako je temeljna aktivnost Ureda za upravljanje u hitnim situacijama – jedinog takvog u okviru hrvatske lokalne samouprave - bazirana na planiranju kontinuiteta poslovanja, odnosno razvoju planova i prateće infrastrukture potrebne za funkcioniranje u kriznim situacijama. U navedenom kontekstu postoje planovi djelovanja, razvijena je komunikacijska podrška i organizirana operativna podrška.
 
 
Pravovremeno i točno izvještavanje javnosti
 
Koordinacija Grada i svih njegovih sastavnica, gradskih ureda, službi, trgovačkih društava i ustanova, posebno onih vezanih za zdravstveni sustav, te suradnja sa svim relevantnim institucijama rezultirala je i koordiniranim, pravovremenim i točnim informiranjem javnosti o svim aktualnim gradskim mjerama, važnim uputama, obavijestima - putem priopćenja te redovitih konferencija za novinare.
 
Navedena priopćenja i sve relevantne informacije za građane objavljene su na web stranicama Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga te na društvenim mrežama gdje se, također, odgovara na individualna pitanja sugrađana. Dodatno su tiskani i podijeljeni informativni letci - preporuke i mjere za građane u vezi epidemije ikoronavirusa.
Također, građanima je omogućeno da u realnom vremenu, putem aplikacije Moj Zagreb, dobiju sve relevantne gradske novosti.
 
 
Digitalizacija procesa poslovanja
 
Digitalizacija procesa poslovanja razvija se već dugi niz godina, a u ovoj je situaciji pokazala sve svoje prednosti, olakšala nužni rad od kuće te umnogome građanima omogućila servis bez izravnih kontakata.
 
Grad Zagreb sa svim svojim zadaćama i obvezama koje ima prema građanima morao se prilagoditi novonastaloj situaciji u smislu organiziranja rada svih gradskih službi kako ne bi trpjela isporuka javnih usluga, a da se s druge strane vodi računa o zdravlju zaposlenika i rizicima od zaraze. Trebalo je pomiriti rizike epidemije i moguće zaraze zaposlenika i pružanje javnih usluga koje pružaju zaposlenici. Taj izazov uspješno je riješen pa i u situaciji kada se dogodio potres koji  je, razumljivo, iziskivao dodatne napore, komunikaciju, izlaske i aktivnosti na terenu svih nadležnih ureda, službi, komunalnih poduzeća i podružnica Holdinga.
 
 
Mjere obustave Proračuna
 
S obzirom na smanjenje gospodarskih aktivnosti i smanjene prihoda proračuna Grada Zagreba  izazovno je i uravnoteženje proračuna u smislu podmirivanja svih javnih davanja, brige o umirovljenicima, pojačanog financiranja zdravstvenih ustanova Grada Zagreba i Nastavnog zavoda Andrija Štampar koji rade lavovski posao u vrijeme epidemije i sl.
Gradonačelnik Grada Zagreba je, sukladno svojim ovlastima, donio Mjere obustave proračuna koje su javno objavljene i koje će biti na snazi do uravnoteženja, a najduže 45 dana.
 
 
Ured za upravljanje u hitnim situacijama
 
Vezano uz potres, važno je znati da su upravo službe Grada Zagreba na terenu svaki dan, a zahvaljujući Uredu za upravljanje u hitnim situacijama reagiralo se adekvatno - brzo i profesionalno.
 
Ured  je tako osigurao i dostavio neophodnu osobnu zaštitnu opremu najviše i visoke razine zaštite za potrebe zdravstvenog osoblja NZJZ dr. Andrija Štampar, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, Kliničke bolnice Sveti duh, Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u vrijeme kad im je ta pomoć bila najpotrebnija jer je nisu mogli dobiti od drugih institucija. Ured je osigurao i sigurno funkcioniranje zdravstvenih ustanova postavljanjem šatora ispred ulaza u bolničke i zdravstvene institucije s ciljem sprječavanja širenja zaraze (KB Dubrava, Klinika za infektivne bolesti, NZJZ dr. Andrija Štampar) kao i proveo žurnu organizaciju neophodne radne snage za potrebe transformacije KB Dubrava u nacionalni centar za liječenje COVID-19 bolesnika.
 
Nadalje, Ured za upravljanje u hitnim situacijama proveo je koordinaciju postrojbi opće namjene CZ Grada Zagreba u provedbi aktivnosti širenja zaraze i bolesti osiguravanjem aktivnosti građana na javnim mjestima kao što su tržnice, parkovi, izletišta, prometnice, a pružio je i administrativnu i logističku podršku Stožeru CZ Grada Zagreba.
 
Važno je reći i kako je navedeni Ured proveo integraciju podataka o osobama u samoizolaciji i izolaciji u bazu podataka građevina oštećenih potresom, a kako bi statičari koji obilaze i rade brze izvide oštećenja mogli biti zaštićeni od mogućeg širenja korona virusa SARS-CoV-2.
 
U suradnji s Građevinskim fakultetom u Zagrebu organizirani su brzi pregledi oštećenja zgrada i osigurna zaštitna oprema za statičare-volontere, a razvijene su i korisne stručne aplikacije - aplikacija za timove inženjera građevine koji rade brzi pregled oštećenja na terenu kao i aplikacija za prijavu za prvi brzi pregled za građane. Uz to, uspostavljen je pozivni centar za zaprimanje prijava građana o štetama.
Iz svih prijava i pregleda na terenu razvijene su karte i baze podataka o oštećenjima kao i sva popratna statistika.
 
Zahvaljujući takvom pristupu, sve nadležne službe bile su aktivirane i na terenu u najkraćem mogućem roku (unutar sat vremena od potresa). Radi se o vatrogascima, volonterima organiziranima od strane Grada, civilnoj zaštiti, komunalnim službama, zdravstvenim radnicima, a dva dana pomoć je pružila i vojska Republike Hrvatske.
Gradske službe djelovale su sukladno Planu djelovanja civilne zaštite.
 
 
Zakonski okvir
 
Grad Zagreb i dalje aktivno radi na otklanjanju posljedica potresa, očekuje uključivanje države i aktivaciju svih mjera vezanih uz potres, a s obzirom na ingerencije kada su u pitanju ovakve katastrofe.
 
Naime,  donošenje kvalitetnog zakonskog okvira iznimno je važno kako bi se sanacija posljedica potresa i obnova Zagreba (posebno njegova povijesnog središta) učinila na najbolji mogući način.
Obnova mora biti  u skladu sa zahtjevima struke, a građanima  je neophodno omogućiti pomoć u sanaciji njihovih kuća i zgrada, kao što je i neophodno naći adekvatne izvore financiranja, te sve to treba izvesti sistematično, planski i kvalitetno.
 
Za to je potrebna suradnja Države, Grada, struke u najširem smislu i građana koji su, prirodno, nestrpljivi, ali ovdje naglasak mora biti na kvaliteti i struci.  Kada se radi o hitnim sanacijama nužno je omogućiti građanima da se sami angažiraju, da pri tome dobiju  određenu  hitnu pomoć, a da to, u konačnici, ne bude „kažnjeno“ u daljnjim postupcima vezanim za naknadu štete.
 

Gradske vijesti - 2020.