clanak False

NABAVA MATERIJALA ZA ZBRINJAVANJE MUZEJSKE GRAĐE

14.11.2022.
Dana 14.11.2022. u EOJN RH objavljen je postupak jednostavne nabave - postupci obnove za predmet nabave:
NABAVA MATERIJALA ZA ZBRINJAVANJE MUZEJSKE GRAĐE
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6908710

Javna nabava - postupci obnove