clanak False

Naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

23.01.2023.
Pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine 56/22) imaju:
- korisnici obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine
- djeca koja imaju priznat status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja ili člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez obzira jesu li korisnici  obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine
- korisnici osobne invalidnine
- bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
- bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje sto dana
- roditelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga
- roditelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje sto dana koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga i
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje sto dana pod uvjetom da:
a) nisu zaposleni
b) oni i članovi njihova kućanstva nisu korisnici zajamčene minimalne naknade
c) nisu korisnici novčanog primanja u svezi s profesionalnom rehabilitacijom odnosno zbog nezaposlenosti
d) oni i članovi njihova kućanstva nisu vlasnici ili korisnici registriranog, neregistriranog i odjavljenog motornog vozila koje ne služi podmirenju osnovnih životnih potreba (osobni automobil mlađi od 7 godina, motocikl radnog obujma iznad 650m3 i mlađi od 15 godina, teretna motorna vozila, kombinirana vozila, radni strojevi, radna vozila i traktori mlađi od 15 godina, – iznimno zapreku ne predstavljaju  osobni automobil ako ga koristi korisnik ili član kućanstva koji je invalid sa 100% tjelesnim oštećenjem ili boluje od teške akutne, teške kronične ili maligne bolesti s Liste broj 1. Pravilnika)
e) oni i članovi njihova kućanstva nisu vlasnici ili suvlasnici ili korisnici ili sukorisnici nekretnina koje im ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba
f) oni i članovi njihova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini nemaju ukupno novčane prihode mjesečno po članu kućanstva veće od 30% od utvrđene proračunske osnovice (132,43 EURO)
g) nisu temeljem rješenja nadležnog tijela smješteni u zdravstvenu ustanovu
h) nisu na teret državnog proračuna Republike Hrvatske korisnici usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama propisa o socijalnoj skrbi ili drugih posebnih propisa, osim beskućnika koji je korisnik usluge smještaja u prenoćištu i
i) nisu na izdržavanju kazne zatvora, osim ako su prije upućivanja na izvršenje kazne zatvora živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobama koje su uzdržavali, a iste osobe obvezni su uzdržavati i tijekom izvršenja kazne zatvora.
Iznimno za osobe koje podnose zahtjev nakon prestanka radnog odnosa ili prestanka drugog redovitog izvora primanja, a u prethodnoj kalendarskoj godini su bile zaposlene ili imale drugi redoviti izvor primanja, u obzir se ne uzimaju novčani prihodi ostvareni temeljem tog radnog odnosa odnosno tog drugog redovitog izvora primanja u prethodnoj kalendarskoj godini.

Korisnicima naknade za nezaposlene koji u kućanstvu nemaju prihode od utjecaja na naknadu za nezaposlene naknada za nezaposlene određuje se u iznosu od 33% od utvrđene proračunske osnovice (145,68 EURO), uz povećanje  za 0,01% od utvrđene proračunske osnovice (koja iznosi 441,44 EURO) za svaki dan proveden u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru.
Korisnicima naknade za nezaposlene koji u kućanstvu u prethodnoj godini imaju prihode od utjecaja na naknadu za nezaposlene, naknada za nezaposlene određuje se u iznosu razlike utvrđenog iznosa na ispred navedeni način i iznosa mjesečnog novčanog prihoda po korisniku, odnosno članu kućanstva.
Iznimno od ispred navedenih uvjeta, osobe koje su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu mogu ostvariti pravo na naknadu za nezaposlene pod uvjetom da u roku od mjesec dana od izvršnosti rješenja kojim im je na njihov zahtjev utvrđen prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu podnesu zahtjev za naknadu za nezaposlene. U tom slučaju donosi se privremeno rješenje kojim se pravo na naknadu priznaje od dana prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi ispred navedeni uvjeti, privremeno rješenje će se ukinuti rješenjem kojim će se odlučiti o pravu na naknadu za nezaposlene ovisno o uvjetima.

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene - obrazac 1, 2 i 3