clanak False

NAPUTAK o načinu promidžbe i predstavljanja političkih stranaka, koalicijskih lista i neovisnih kandidata na otvorenim prostorima na području Grada u vrijeme izborne promidžbe za lokalne izbore u Gradu Zagrebu koji će se održati 16. svibnja 2021.

15.04.2021.


IZBORI 2021.    Naputak o načinu promidžbe
 
 
N A P U T A K
o načinu promidžbe i predstavljanja političkih stranaka, koalicijskih lista i
neovisnih kandidata na otvorenim prostorima na području Grada
 u vrijeme izborne promidžbe za lokalne izbore u Gradu Zagrebu
koji će se održati 16. svibnja 2021.
 
 
Za vrijeme trajanja izborne promidžbe omogućit će se svim političkim strankama, koalicijskim listama i neovisnim kandidatima jednake uvjete za promidžbu i predstavljanje.
 
Promidžba se može vršiti postavljanjem mobilnih jumbo-panoa do 12 m2 u dogovoru s vlasnicima panoa na javne površine u Gradu, uz uvjet da se postave na propisanu udaljenost od križanja i postojećih panoa, a Grad će javnu površinu dati uz naknadu propisanu Pravilnikom o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje ploča s natpisom, plakata, zastavica na jarbolima, reklama i reklamnih panoa (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/15 i 14/16) – dalje Pravilnik o naknadi za reklame.
Također će se odobriti i korištenje već postavljenih jumbo-panoa na javnim površinama – 100 plakata dimenzija 400x300 cm i city lighta – 37 plakata u nadstrešnicama na stajalištima javnog prometa namijenjenima za manifestacije uz propisanu naknadu navedenim Pravilnikom o naknadi za reklame.
 Osim navedenoga, moći će se na javne površine postavljati manje reklame – samostojeće ili oko stupova javne rasvjete i stabala, ili na stupove javne rasvjete - sandwich plakati veličine B1 i B2 uz naknadu propisanu navedenim Pravilnikom o naknadi za reklame.
Po isteku odobrenog vremena političke stranke, koalicijske liste i neovisni kandidati dužni su o svom trošku u roku 48 sati ukloniti jumbo-panoe, privremene reklame i sandwich plakate.
 
Naknada za postavljanje panoa i plakata plaća se unaprijed prije izdavanja odobrenja.
 
Za postavljanje navedenih privremenih panoa, reklama ili plakata – manjih ili većih, potrebno je ishoditi odobrenja Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet – Odsjeka za komunalne poslove na Trgu Stjepana Radića 1. Odobrenja će se izdavati za razdoblje od 2. do 14. svibnja 2021. godine.
 
Osim navedenoga, političke stranke, koalicijske liste i neovisni kandidati imaju mogućnost ugovoriti s vlasnicima panoa i reklama zakup površine na već postavljenim jumbo-panoima i reklamama, na nekretninama u vlasništu i na javnim površinama (osvijetljenim reklamnim vitrinama – city light, samostojećim ili na rasvjetnim stupovima, oglasnim stupovima i dr.).
 
Izričito se zabranjuje ljepljenje plakata na fasade objekata, ograde, nadstrešnice, stupove javne rasvjete, prometnu signalizaciju i zakucavanjem na stabla, te privremeno postavljanje reklama i panoa bez odobrenja Odsjeka za komunalne poslove navedenog ureda.
 
Komunalno redarstvo će za sva uočena nepoštivanja odredbi Odluke o komunalnom redu, pravila utvrđenih u ovom naputku i izdanih odobrenja, naplaćivati propisane kazne, odmah uklanjati panoe, plakate i druge reklame, te naplaćivati troškove uklanjanja.
 
   Političkim strankama, koalicijskim listama i neovisnim kandidatima odobravat će se postavljanje pozornice, štandova, stolova i sl. o vlastitom trošku na lokacijama u Gradu, od 2. do 14. svibnja 2021. uz naknadu propisanu Pravilnikom o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje javnih površina za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, komunalnih objekata u općoj uporabi, organiziranje manifestacija i organizaciju gradilišta (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/20) – dalje Pravilnik o naknadama. Zahtjev se podnosi najmanje tri dana od početka korištenja površine sukladno Odluci o davanju u zakup i na drugo korištenje javnih površina.
 
Za postavljanje štandova, pozornica i drugih naprava na lokacijama u Gradu, potrebno je ishoditi rješenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odsjeka za komunalne poslove, Trg Stjepana Radića 1. Površina će se odobriti uz naknadu propisanu Pravilnikom o naknadama. Uz zahtjev se predaje javnobilježnički ovjerena izjava da nema dugovanja prema Gradu Zagrebu (ne starija od 30 dana), te izjava o pridržavanju mjera zaštite od COVID- 19.
 
Ukoliko postoje dva ili više zahtjeva za istovremeno korištenje iste javne površine, te korištenje reklamnih panoa i city lighta u nadstrešnicama namijenjenih za manifestacije, prednost će imati stranka, koalicijska lista ili neovisni kandidat koji ranije podnese zahtjev za korištenje.
 
Kontakt osobe od strane Grada vezano na informacije o ponuđenim načinima promidžbe i predstavljanja stranaka i nezavisnih kandidata su na tel. 610 1155, 610 1157, 610 1180, 610 1178, 610 1152, 610 1151.
 
 
 
                                                        ZAMJENICA GRADONAČELNIKA KOJA
                                                      OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA
                                                                             GRADA ZAGREBA
 
                                                                  dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević