clanak False

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA DOKTORANDIMA STUDIJA U GRADU ZAGREBU ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

10. listopada 2017.
 
Na temelju članaka 4. i 11. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/06, 4/07, 16/07, 9/08, 16/09, 12/10, 12/11, 19/14 - pročišćeni tekst, 22/15 i 7/16),
 
gradonačelnik Grada Zagreba
raspisuje
 
N A T J E Č A J
 
ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA
DOKTORANDIMA STUDIJA U GRADU ZAGREBU
ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

1. Za akademsku godinu 2017./2018. dodijelit će se najviše 6 stipendija doktorandima studija u Gradu Zagrebu.

2.Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju doktorandi studija u Gradu Zagrebu kojima studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine i udovoljavaju sljedećim uvjetima:
  • da su na diplomskom odnosno integriranom studiju ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 ili da su bili među 5% najuspješnijih studenata diplomskog odnosno integriranog studija, što se dokazuje potvrdom fakulteta;
  • da imaju objavljena najmanje tri rada;
  • da imaju prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
  • da su državljani Republike Hrvatske.
3. Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za 12 mjeseci, računajući od 1. listopada 2017. Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 65% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2017. godine. Za doktorande koji studiraju u polovici radnog vremena, iznos Stipendije utvrđuje se u visini 32,5% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2017.

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh u studiju i znanstveno-istraživački radovi.  

5. Natječaj traje 15 dana od dana objave na web stranici Grada Zagreba. Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja na web stranici Grada Zagreba na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba doktorandima” ili se predaju na istoj adresi u sobi 49 ili 55, III. kat odnosno u pisarnici, prizemlje.
Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na www.zagreb.hr, a mogu se dobiti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25, soba 49, III. kat.
Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba potrebno je priložiti:
1) domovnicu (presliku)
2) uvjerenje o prebivalištu (ne starije od datuma objave natječaja)
3) potvrdu o upisu na doktorski studij akademske godine 2017./2018.
4) dokaz da studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine
5) prijepis ocjena sveučilišnog diplomskog odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog studija
6) dokaz o objavljenim znanstvenim radovima, sudjelovanju u znanstveno-istraživačkim projektima ili konferencijama s prihvaćenim radom objavljenim u stručnom priznatom časopisu, objavljenim stručnim radovima - ispis iz Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI), državnim ili međunarodnim priznanjima ili nagradama, rektorovoj nagradi, magisteriju znanosti
7) životopis.

6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi. 

7. Korisnik Stipendije Grada Zagreba ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije. 

8. Nakon završetka školovanja stipendist je obvezan zaposliti se i raditi na području Grada Zagreba odnosno na području Republike Hrvatske uz suglasnost davatelja Stipendije, najmanje onoliko vremena koliko je primao Stipendiju. Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako ne prihvati ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.


OBRAZAC MOLBE