clanak False

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

09.10.2017.
10. listopada 2017.
 
Na temelju članaka 4. i 11. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/06, 4/07, 16/07, 9/08, 16/09, 12/10, 12/11, 19/14 - pročišćeni tekst, 22/15 i 7/16),
 
gradonačelnik Grada Zagreba
raspisuje
 
N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA STUDENTIMA
ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.
 
1. Za akademsku godinu 2017./2018. dodijelit će se najviše 96 stipendija studentima znanstveno-istraživačkih i najviše 4 stipendije studentima umjetničkih sveučilišnih studija u Gradu Zagrebu.
 
2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti sveučilišnih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
  • da su, osim iz opravdanih razloga, prosječno godišnje ostvarili najmanje 54 ECTS boda;
  • da su redovni studenti treće ili četvrte godine preddiplomskog studija, prve ili druge godine diplomskog studija, odnosno treće ili više godine integriranog studija u Gradu Zagrebu i da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,00 bez zaostajanja u studiju (osim iz opravdanih razloga što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista);
  • da nisu studenti razlikovne godine studija ni apsolventi;
  • da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
  • da su državljani Republike Hrvatske.
 
3. Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za 12 mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu fakulteta za koji je Stipendija odobrena, završava nastavni plan korisnika Stipendije, računajući od 1. listopada 2017.
Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 55% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2017.
 
4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh u studiju i znanstveni i stručni radovi u struci tijekom studija za koji student podnosi molbu.
 
5. Natječaj traje 15 dana od dana objave na web stranici Grada Zagreba.
Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja na web stranici Grada Zagreba na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima” ili se predaju na istoj adresi u sobi 49 ili 55, III. kat, odnosno u pisarnici, prizemlje.
Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na www.zagreb.hr, a mogu se dobiti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25, soba broj 49, III. kat.
Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba potrebno je priložiti:
1) domovnicu (preslika)
2) uvjerenje o prebivalištu (ne starije od datuma objave natječaja)
3) potvrdu o upisu na studij akademske godine 2017./2018. s podacima kada je upisana prva godina studija, ukupno ostvarenim ECTS bodovima i ostvarenim ECTS bodovima u zadnjoj godini studija te prijepisom ocjena
4) dokaz o objavljenim radovima, sudjelovanjima u znanstvenim ili stručnim projektima (potvrda profesora), sudjelovanjima i osvojenim nagradama na značajnim natjecanjima, te o vrijednim priznanjima
5) potvrdu o upisu na drugi studij različite struke i prijepis ocjena
6) životopis.
 
6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.
 
7. Korisnik Stipendije Grada Zagreba ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije.
 
8. Nakon završetka školovanja stipendist je obvezan zaposliti se i raditi na području Grada Zagreba odnosno, uz suglasnost davatelja Stipendije na području Republike Hrvatske, najmanje onoliko vremena koliko je primao Stipendiju.
Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako ne prihvati ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.

OBRAZAC PRIJAVE