clanak False

Obavijest o namjeri davanja četiri koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Zagreba

23.12.2009.Narodne novine, broj 154/09 od 23.12.2009.

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 6. Odluke o koncesiji za prijevoz pokojnika (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/09), gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje 


                                                                           O B A V I J E S T

o namjeri davanja četiri koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Zagreba

1. Davatelj koncesije: Grad Zagreb

Adresa: Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb

Telefon: (01) 658 5247, telefaks: (01) 658 5299

e-pošta: silva.barisic@zagreb.hr

2. Predmet koncesije: obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika. Pod prijevozom pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju.

3. Broj koncesija koje se namjeravaju dati: 4 (četiri)

4. Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: Grad Zagreb

5. Rok trajanja koncesije: 5 godina

6. Godišnja naknada za koncesiju iznosi 3.000,00 kuna.
Iznos naknade za koncesiju za prvu godinu ostvarivanja koncesije ponuditelj je dužan uplatiti prije sklapanja ugovora o koncesiji u roku od osam dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Godišnje naknade za koncesiju za preostale godine trajanja koncesije koncesionar je dužan uplaćivati, najkasnije mjesec dana prije isteka godine za koju je naknada plaćena.

7. Rok za predaju ponuda: 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u
„Narodnim novinama“.

8. Adresa na koju se dostavljaju ponude: Zagreb, Šubićeva 38.
Ponude se podnose Stručnom povjerenstvu za koncesiju putem Gradskog ureda za
prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, u
zatvorenoj omotnici, s naznakom: „PONUDA ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE
PRIJEVOZA POKOJNIKA – NE OTVARAJ.“
Ponude se šalju preporučenom pošiljkom ili predaju neposredno u pisarnicu
Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne
poslove i promet, Zagreb, Šubićeva 38.

9. Jezik i pismo na kojima ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik i latinično pismo.

10. Pisana ponuda mora sadržavati:
- osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi obrtniku koja podnosi ponudu;
- izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra;
- dokaz da ponuditelj ima u vlasništvu pogrebno vozilo odnosno dokaz o najmu (leasing)
pogrebnog vozila (preslika prometne dozvole odnosno knjižice vozila), podatak o broju
pogrebnih vozila;
- dokaz o financijskoj sposobnosti (BON-1, BON-2, potvrda o urednom izvršenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje);
- potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno fizičke osobe obrtnika za kaznena djela iz područja gospodarstva;
- izjavu o broju zaposlenih;
- izjavu o mogućnosti obavljanja dežurstva 24 sata;
- potvrdu sanitarne inspekcije o tome da pogrebno vozilo ispunjava sanitarno-tehničke i
higijenske uvjete;
- potvrdu odnosno atest ovlaštenog tijela da pogrebno vozilo udovoljava uvjetima za prijevoz pokojnika;
- potvrdu ovlaštene stanice za tehnički pregled vozila;
- cjenik usluga prijevoza pokojnika, način naplate za pružene usluge i rok važenja cjenika.
Ako ponuditelj ima u vlasništvu odnosno najmu (leasing) više pogrebnih vozila, dokaze iz alineja 3., 8., 9. i 10. ove točke, podnosi za svako vozilo.

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni u izvorniku ili u ovjerenoj preslici i ne smiju biti
stariji od 30 dana.

11. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: ekonomski najpovoljnija ponuda.


Pod ekonomski najpovoljnijom ponudom podrazumijeva se:
- kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, sposobnost za ostvarivanje koncesije, tehnička i financijska povoljnost ponude – cjenik usluga, način naplate za pruženu uslugu i vrijeme važenja cjenika, povoljnost ponuditelja za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša – katalizator ispušnih plinova ugrađen u pogrebno vozilo);
- sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije (broj zaposlenih, broj pogrebnih vozila, mogućnost obavljanja dežurstva 24 sata).

12. Datum otpreme obavijesti: 22. prosinca 2009.

13. Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Gradskog ureda za prostorno uređenje,
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u Zagre
bu, Šubićeva 38 dana
01. veljače 2010. godine u 9 sati. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji ili
njihovi ovlašteni predstavnici uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti.

14. Ponuda koja nije dostavljena u roku i koja nije potpuna neće se uzeti u razmatranje za
davanje koncesije.

15. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradska Skupština Grada Zagreba.
O odabiru najpovoljnijih ponuda ponuditelji će biti obaviješteni pisano.
Žalba protiv odluke izjavljuje se Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave,
a predaje davatelju koncesije preporučenom pošiljkom ili predaje neposredno u Pisarnicu
Gradske uprave na adresi u Zagrebu, Šubićeva 38, u roku od 3 dana računajući od
primitka odluke, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 110/07,
125/08).


Natječaji/ pozivi / javne rasprave