clanak False

Odjel za financijsko-materijalne poslove

18.05.2017.
Voditeljica Odjela za financijsko - materijalne poslove: Martina Potravi, mag.oec.
tel: 610-0946, faks: 610-1526
e-mail: martina.potravi@zagreb.hr

- Obavlja poslove sustavnog proučavanja načina financiranja mjesne samouprave i korištenja dodijeljenih proračunskih sredstava za rad tijela mjesne samouprave i sredstva za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada povjerenih tim tijelima te predlaganja rješenja s tim u svezi, materijalno–financijskog i računovodstvenog poslovanja za potrebe tijela mjesne samouprave i Ureda, pripreme analitičkih podloga i izrade nacrta financijskih planova oblika mjesne samouprave i Ureda te izrade izvješća o utrošku proračunskih sredstava za rad oblika i tijela mjesne samouprave i poslovanje Ureda.