clanak False

Odjel za kulturu

08.05.2018.
Voditeljica odjela za kulturu - Vera Šimić Jajčinović
Tel: 610- 0505, faks: 610-0508
e-mail: vera.simic-jajcinovic@zagreb.hr

- obavlja poslove izrade i praćenja provedbe programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, rada kulturnih vijeća, izrade kriterija za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima kulture, izrade analiza i izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba u djelatnostima kulture, davanja inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima kulture, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture, nadzora nad zakonitošću rada ustanova kulture, izrade nacrta odluka o osnivanju i prestanku javnih gradskih ustanova kulture, te u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad tim ustanovama, sklapanja i provedbe kolektivnog ugovora sa sindikatima zaposlenih u djelatnostima kulture, praćenje stanja u djelatnosti i potreba stanovnika Grada Zagreba, davanje inicijativa i prijedloga u vezi s mrežom javnih gradskih ustanova kulture te pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

ODSJEK ZA IZVEDBENE UMJETNOSTI I KULTURNE MANIFESTACIJE
Voditeljica odsjeka za izvedbene umjetnosti i kulturne manifestacije- Maja Novoselec 
Tel: 610- 0583, faks: 610-0508
e-mail: maja.novoselec@zagreb.hr

- obavlja poslove izrade i praćenja provedbe programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba koji se odnose na izvedbene umjetnosti, kulturne manifestacije i inovativne kulturne prakse, rad kulturnih vijeća, izradu kriterija za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima izvedbenih umjetnosti i odvijanje kulturnih manifestacija od interesa za Grad Zagreb, izrade analiza i izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba u djelatnostima, davanja inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima izvedbenih umjetnosti i inovativnih kulturnih praksa, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture, praćenje stanja u djelatnosti i potreba stanovnika Grada Zagreba, davanje inicijativa i prijedloga u vezi s mrežom javnih gradskih ustanova kulture te pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

ODSJEK ZA AUDIOVIZUALNE UMJETNOSTI I KULTURNU BAŠTINU
Voditelj odsjeka za audiovizualne umjetnosti i kulturnu baštinu- kontakt osoba:
Tel: 610- 0505, faks: 610-0508

- obavlja poslove izrade i praćenja provedbe programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba koji se odnose na audiovizualne djelatnosti i kulturnu baštinu, rad kulturnih vijeća, izradu kriterija za financiranje programa javnih potreba u navedenim djelatnostima, izradu analiza i izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba, davanje inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima, izradu stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture, praćenje stanja u djelatnostima i potrebama stanovnika Grada Zagreba, davanje inicijativa i prijedloga u vezi sa javnim gradskim ustanovama u  kulturi, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave te obrade i pripreme dokumentacije vezane za EU projekte iz djelatnosti kulture.