clanak False

Odjel za odabir operacija financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije

03.01.2022.
Voditelj odjela za odabir operacija financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije - Jure Šola, mag.oec.
Tel: 01 658-5067,
Faks: 01 658-5059
E-mail: jure.sola@zagreb.hr
             euzg@zagreb.hr
- Odjel za odabir operacija financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije sukladno Odluci o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela, obavlja poslove vezano uz funkciju tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) i to: stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu kriterija za odabir operacija i dokumentaciju poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije te odabir operacija (transparentno i nediskriminativno, osiguravajući usklađenost s pravilima prihvatljivosti, pravilima javne nabave, državnih potpora i pravilima zaštite okoliša), priprema ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava s korisnicima i vodi Registar ugovora, osigurava da je korisniku dostavljen dokument u kojem su navedeni svi uvjeti za potporu za svaku operaciju te sudjeluje u postupku upravljanja nepravilnostima i vodi Registar nepravilnosti, postupa u skladu s Pravilima koje donosi nacionalno koordinacijsko tijelo te na zahtjev nacionalnog koordinacijskog tijela ili neovisnog revizorskog tijela dostavlja sve informacije, podatke i dokumentaciju u zadanim rokovima.