clanak False

Odjel za pravne poslove

17.01.2018.
Voditelj Odjela za pravne poslove - Marko Pavlek, dipl.iur.
tel: 610-0795, faks: 610-152
e-mail: marko.pavlek@zagreb.hr
 
U Odjelu se obavljaju poslovi praćenja stanja u područjima iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda, izrade nacrta akata iz djelokruga Ureda što ih donose Gradska skupština i gradonačelnik Grada Zagreba, izrade oglednih primjeraka nacrta akata što ih donose tijela mjesne samouprave, iniciranja pokretanja parničnih i izvanparničnih postupaka (stečajnih, ovršnih, ostavinskih i drugih) putem nadležne službe za zastupanje Grada te suradnje u postupcima po podnesenim odštetnim zahtjevima, tužbama i žalbama, poslovi izrade prijedloga nagodbi i zaključaka radi mirnog rješavanja sporova, izrade odgovora strankama u zahtjevima za odštetu vezanu uz obvezu održavanja komunalne infrastrukture iz djelokruga Ureda, izrade prijedloga ugovora u svrhu realizacije planova malih komunalnih akcija, programa održavanja i planova komunalnih aktivnosti, izrade prijedloga ugovora o zakupu ili kupnji prostora za potrebe mjesne samouprave te drugih akata  te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.