clanak False

Odjel za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja

03.01.2022.
Voditeljica Odjela za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja - Dražana Halar
Tel: 658-5041, faks: 658-5059
-Odjel za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (Narodne novine, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17 - ispravak), obavlja poslove posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT), koji se odnose na pripremu i provođenje postupaka dodjele bespovratnih sredstava, upravljanje nepravilnostima i rizicima te aktivnosti informiranja i vidljivosti u provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. – 2020., ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga te rangiranje odabranih projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te dodatne aktivnosti: suradnja s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom, Posredničkim tijelima tijekom provedbe i praćenja Operativnog programa; sudjelovanje u radu Odbora za praćenje Operativnog programa; sudjelovanje u izradi kriterija za odabir projekata; sudjelovanje u izradi uputa za prijavitelje; sudjelovanje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa; izrada priručnika o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; osiguravanje čuvanja dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; provođenje aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanja mjera za suzbijanje prijevara uzimajući u obzir utvrđene rizike; osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija u skladu s člankom 125. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013 ako je Grad Zagreb ujedno i korisnik u okviru Operativnog programa; u opsegu u kojem je primjenjivo, u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka. Odjel u suradnji sa drugim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova obavlja i poslove koordinacije u svezi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, sudjeluje u organiziranju i provedbi edukativnih aktivnosti te obavlja i druge poslove iz djelokruga Odjela.