clanak False

Odjel za provođenje programa zaštite i uređenje nepokretnih kulturnih dobara - III. kat

19.04.2017.

Voditelj odjela za provođenje programa zaštite i uređenje nepokretnih kulturnih dobara: kontakt osoba:

tel: 610-1963, faks: 610-1968
- Obavlja poslove praćenja i utvrđivanja stanja nepokretnih kulturnih dobara, izrade programa zaštitnih radova koji se financiraju iz spomeničke rente, donošenja rješenja o mjerama zaštite nepokretnog kulturnog dobra te njihovo provođenje, donošenja opomena, predlaganja privremenog skrbnika, pružanja stručne pomoći vlasnicima i drugim nositeljima prava na nepokretnom kulturnom dobru, vođenja upravnog postupka i donošenja rješenja za radove za koje se ne izdaje lokacijska dozvola niti je potrebno ishoditi uvjete građenja, privremene obustave radova i suradnje sa nadležnim inspekcijama, obrade zahtjeva za financiranje provedbe mjera i radova zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara (renta), praćenja provedbe programa mjera i radova za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, te praćenja i stručnog nadzora provedbe zaštitnih radova iz programa.