clanak False

Odjel za sport

05.02.2021.
Voditeljica odjela za sport - Renata Flajhar
Tel: 01 460-3206, faks: 01 460-3242
e- mail: renata.flajhar@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi izrade mjerila za financiranje programa djelatnosti sporta, izrade gradskog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, praćenja i nadzora izvršenja programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba i praćenje korištenja i utroška sredstava za te programe, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova u djelatnosti sporta, neposredna provedba gradskih odluka i osiguravanje njihove provedbe, praćenja stanja i izrade izvješća o stanju u djelatnosti sporta i potreba stanovnika Grada Zagreba, obnove i održavanja sportskih građevina, vođenja registra sportske djelatnosti, izrade nacrta odluka o osnivanju i prestanku sportskih ustanova te u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad ustanovama, poslovi vođenja upravnih postupaka o upisu, brisanju i promjeni podataka u obavljanju samostalne sportske djelatnosti za fizičke osobe, predlaganja načina korištenja sportskih objekata koji su u vlasništvu Grada Zagreba, suradnja s nadležnim udrugama u obavljanju poslova sporta, praćenja razvoja i programa školskih sportskih društava i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba, pripreme i provedbe natjecanja školskih sportskih društava, izrade mjerila za financiranje programa školskih sportskih društava, suradnje sa školskim sportskim društvima, utvrđivanje prioriteta investicijskog ulaganja, investicijskog i tekućeg održavanja objekata u djelatnosti, planiranje, investicijsko i tekuće održavanje objekata što se financiraju  sredstvima iz gradskog proračuna, vođenje evidencija o stanju objekata iz djelatnosti, održavanje opreme, sudjelovanje u postupku izrade prostornih planova, sudjelovanje u izradi mreže sportskih građevina radi planske izgradnje, obnove i održavanja sportskih građevina te pružanje podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.