clanak False

Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja te hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

11.09.2018.

                                                                                                      PRIJEDLOG
Na temelju članka 86. stavka 3. i članka 87. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) i članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na __. sjednici, _____ 2018., donijela je
 
 
ODLUKU
o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja te hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
 
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje postupak za ustupanje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba radi stambenog zbrinjavanja osoba iz članka 83. stavka 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon) koje su imale prebivalište na području Grada Zagreba u vrijeme stradavanja, odnosno imaju prebivalište u Gradu Zagrebu u kontinuitetu od pet godina i to od 1991., ili su u Gradu Zagrebu boravili kao prognanici neprekidno pet i više godina i koje su pisanom izjavom, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću iskazale želju za trajnim nastanjenjem u Zagrebu.
 
Članak 2.
Građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Zagreba bez naknade se ustupa:
- osobama iz članka 1. ove odluke, a koje su korisnici stambenog kredita ili financijske potpore za gradnju kuće u vlastitoj organizaciji, na temelju rješenja Ministarstva hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo);
- Ministarstvu za organiziranu gradnju stanova za stambeno zbrinjavanje osoba  određenih Zakonom.
Za ustupljeno građevinsko zemljište troškove komunalnog opremanja i doprinosa podmiruje Grad Zagreb.
 
 
Članak 3.
Za gradnju kuće u vlastitoj organizaciji može se ustupiti građevinsko zemljište od druge do četvrte zone iz odluke kojom se uređuje komunalni doprinos, pod uvjetom da je gradnja takve kuće u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i da je odgovarajuće stambene površine utvrđene Zakonom.
Grad Zagreb može osobi iz članka 1. ove odluke, a na njezin zahtjev ustupiti i građevinsko zemljište veće od građevinskog zemljišta na koje ima pravo prema stavku 1. ovoga članka, s tim da razliku u m² plati prema tržišnoj vrijednosti, osim u slučaju kada Grad Zagreb ustupa veće građevinsko zemljište jer nema odgovarajuću parcelu.
 
Članak 4.
Zahtjev za ustupanje građevinskog zemljišta se podnosi Povjerenstvu za ustupanje građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) preko gradskoga upravnog tijela nadležnog za poslove vezane uz  branitelje.
Zahtjev može podnijeti:
- osoba iz članka 1. ove odluke za gradnju kuće u vlastitoj organizaciji;
- Ministarstvo u svrhu organizirane stambene izgradnje.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo je dužno priložiti plan i program gradnje prema listi prvenstva za tekuću kalendarsku godinu, a osoba iz članka 1. ove odluke za gradnju kuće u vlastitoj organizaciji je dužna priložiti rješenje o odobrenju stambenog kredita Ministarstva, dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu i pisanu javnobilježnički ovjerenu ispravu  o namjeri trajnog nastanjenja.
 
Članak 5.
Akt o ustupanju građevinskog zemljišta bez naknade donosi gradonačelnik Grada Zagreba na prijedlog Povjerenstva.
Akt iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, podatke o građevinskom zemljištu, komunalnoj opremljenosti, obvezi podnošenja zahtjeva za izdavanje građevne dozvole u roku iz članka 6. stavka 1. ove odluke i obvezi da se s gradnjom započne u roku iz članka 6. stavka 2. ove odluke te odredbu o sklapanju ugovora kojim se uređuju prava i obveze Grada Zagreba i korisnika ustupljenoga građevinskog zemljišta
Na temelju akta iz stavka 1. ovoga članka se sklapa ugovor kojim se uređuju prava i obveze Grada Zagreba i korisnika ustupljenog zemljišta.
                                                      Članak 6.
Korisnik ustupljenoga građevinskog zemljišta je dužan u roku od godinu dana od dana sklapanja ugovora iz članka 5. stavka 3. ove odluke podnijeti zahtjev za građevnu dozvolu.
Ne podnese li korisnik ustupljenoga građevinskog zemljišta u roku od godinu dana zahtjev za građevnu dozvolu, odnosno ne započne li gradnju u roku u kojem važi građevna dozvola, gubi pravo na ustupljeno građevinsko zemljište.
Članak 7.
Ugovor kojim se uređuju prava i obveze Grad Zagreb se jednostrano može raskinuti   ako:
1. korisnik ustupljenoga građevinskog zemljišta ne podnese zahtjev za građevnu dozvolu u roku od godinu dana;
2. korisnik ustupljenoga građevinskog zemljišta ne započne gradnju u roku u kojem važi  građevna dozvola;
3. Ministarstvo raskine ugovor o stambenom kreditu.
Članak 8.
 Predsjednika i osam članova Povjerenstva  imenuje gradonačelnik Grada Zagreba.
U Povjerenstvo se imenuju članovi:
- iz gradskoga upravnog tijela nadležna za poslove branitelja – 2 člana;
- iz gradskoga upravnog tijela nadležna za imovinsko-pravne poslove – 2 člana;
-  iz gradskoga upravnog tijela nadležna za katastar i geodetske poslove – 1 član;
- iz gradskoga upravnog tijela nadležna za prostorno uređenje, izgradnju, graditeljstvo, komunalne poslove i promet – 1 član;
- HRVI iz Domovinskog rata – 2 člana;
- iz obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata –  1 član.
 Povjerenstvo razmatra zahtjeve za ustupanje građevinskog zemljišta i pribavlja potrebnu dokumentaciju vezanu uz građevinsko zemljište od nadležnih gradskih upravnih tijela, utvrđuje relevantne činjenice i gradonačelniku predlaže donošenje akta o ustupanju građevinskog zemljišta bez naknade.
Stručne, tehničke i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za poslove vezane uz  branitelje .
Članak 9.
Postupci koji su započeli prema  Odluci o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/05, 22/09 i 3/14), a do stupanja na snagu ove odluke nisu dovršeni,  bit će  dovršeni prema odredbama ove odluke.
 
Članak 10.
 Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/05, 22/09 i 3/14).
 
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.
 
 
KLASA:
URBROJ:
Zagreb,               2018.
 
 
Predsjednik
Gradske skupštine
                                                                                                    dr. sc. Andrija Mikulić
 
 
 
 
 
 
 
OBRAZLOŽENJE
 
             Prijedloga odluke o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za  stambeno 
             zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog  i nestalog  hrvatskog branitelja
             te hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
 
 
 
 
I. PRAVNI TEMELJ
 
Pravni temelji za donošenje  Odluke o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata su članak 86. stavak 3. i članka 87 stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) kojima se propisuje da građevinsko zemljište i komunalno opremanje za organiziranu izgradnju ustupaju jedinice lokalne samouprave na čijem se području provodi program organizirane izgradnje te da su jedinice lokalne samouprave dužne ustupiti bez naknade građevinsko zemljište i komunalno opremanje kad osoba iz članka 83. stavka 4. Zakona koristi stambeni kredit ili financijsku potporu za izgradnju obiteljske kuće u mjestu prebivališta sukladno članku 86. stavku 2.  Zakona i članak 41. točka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), kojom je propisano da Gradska skupština Grada Zagreba donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba.
 
 
 
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA I SVRHA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM
Odlukom o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/05, 22/09 i 3/14)  propisani su uvjeti i način ustupanja građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba za individualnu izgradnju i organiziranu gradnju preko nadležnog ministarstva za stradalnike iz Domovinskog rata na temelju čega je Grad Zagreb od 2005. do 2018. ustupio (darovao)  51 građevinsko zemljište HRVI-a iz Domovinskog rata s prebivalištem u Gradu Zagrebu.
Na snagu je 14. 12. 2017. stupio Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, u daljnjem tekstu: Zakon) te je stupanjem na snagu prestao važiti Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a 27. 6. 2018. je Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata (Narodne novine 57/18) donesena na temelju članka 94. Zakona.
 
 
S obzirom na novu zakonsku i podzakonsku regulativu potrebno je donijeti predloženu Odluku o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata kojom će se urediti postupak za ustupanje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba u svrhu stambenog zbrinjavanja osoba iz članka 83. stavka 4. Zakona koje su imale prebivalište na području Grada Zagreba u vrijeme stradavanja, odnosno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno pet godina od 1991. ili su kao prognanici u Gradu Zagrebu boravili neprekidno pet i više godina te da pisanom izjavom, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću iskažu da se u Zagrebu žele trajno nastaniti.
Osobe iz članka 83. stavka 4. Zakona su:
a) članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
b) članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi uže obitelji umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma.
Predloženom odlukom se propisuje da se građevinsko zemljište ustupa bez naknade korisnicima stambenog kredita, odnosno financijske potpore Ministarstva hrvatskih branitelja za gradnju kuće u vlastitoj organizaciji te Ministarstvu hrvatskih branitelja za organiziranu gradnju stanova za stambeno zbrinjavanje osoba iz članka 3. Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata.
Nadalje se propisuje da gradonačelnik Grada Zagreba imenuje Povjerenstvo za ustupanje građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata od 9 članova sa zadaćom da razmatra zahtjeve za ustupanje građevinskog zemljišta korisnika stambenih kredita, odnosno financijske potpore Ministarstva hrvatskih branitelja, pribavlja potrebnu dokumentaciju vezanu za građevinsko zemljište od nadležnih gradskih upravnih tijela, utvrđuje relevantne činjenice i gradonačelniku predlaže donošenje akta o ustupanju građevinskog zemljišta bez naknade.
Predloženom odlukom se također propisuje sadržaj akta o ustupanju građevinskog zemljišta što ga donosi gradonačelnik te da se temeljem njega sklapa ugovor između Grada Zagreba i korisnika ustupljenog zemljišta kojim se uređuju međusobna prava i obveze pa tako i obveza korisnika ustupljenoga građevinskog zemljišta da u roku od godine dana od dana sklapanja ugovora podnese zahtjev za građevinsku dozvolu jer a u protivnom gubi pravo na ustupljeno građevinsko zemljište, kao i ako ne započne gradnju u roku u kome važi građevna dozvola.
        Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 86/15), Nacrt prijedloga odluke o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata je na internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od  11.09.2018. – 11.10.2018. godine., a izvješće o provedenome savjetovanju s javnošću će se dostaviti do održavanja sjednice Gradske skupštine.
           
 
            S obzirom na  navedeno, predlaže se Gradskoj skupštini Grada Zagreba da donese Odluku o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.
 
 
 
 
III. SREDSTVA ZA PROVOĐENJE OVE ODLUKE
 
U Proračunu Grada Zagreba za 2018. nije potrebno osigurati dodatna sredstva za provođenje predložene odluke.
 
 
 
 
 
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDABA PRIJEDLOGA ODLUKE
 
 
Člankom 1.  se propisuje se što se odlukom uređuje.
 
Člankom 2. je propisano je da se građevinsko zemljište ustupa bez naknade korisnicima stambenog kredita, odnosno financijske potpore za gradnju kuće na temelju rješenja Ministarstva hrvatskih branitelja odnosno za organiziranu gradnju stanova za stambeno zbrinjavanje osoba određenih  Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata.  Također je propisano da Grad Zagreb podmiruje troškove komunalnog opremanja i doprinosa za ustupljeno građevinsko zemljište.
 
Člankom 3. se uređuju gradske zone u kojima može biti ustupljeno građevinsko zemljište te da se može ustupiti veće građevinsko zemljište od onoga na koje ima pravo uz obvezu plaćanja razlike po tržišnoj vrijednosti osim u slučaju kada Grad Zagreb nema odgovarajuće zemljište.
 
Člankom 4.  se uređuju ovlaštenici podnošenja zahtjeva za ustupanje građevinskog zemljišta u svrhu stambenog zbrinjavanja osoba iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. U istom članku se uređuje sadržaj zahtjeva za ustupanje građevinskog zemljišta za organiziranu izgradnju i individualnu izgradnju.
 
Člankom 5.  se uređuje postupak donošenja te sadržaj akta o ustupanju građevinskog zemljišta.
 
Člankom 6. se uređuju prava i obveze osoba kojima je ustupljeno građevinsko zemljište u svrhu stambenog zbrinjavanja osoba iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
 
Člankom 7. se uređuju razlozi jednostranog raskida ugovora o darovanju građevinskog zemljišta od strane Grada Zagreba.
 
 
Člankom 8. Definira se novi naziv i uređuje se sastav te nadležnost Povjerenstva za ustupanje građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog, i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata. Stari naziv Povjerenstvo za ustupanje građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili  nestalog hrvatskog  branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata zamjenjuje se Povjerenstvo za ustupanje građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.
 
 
Člankom 9. se propisuje da odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba sukladno odredbi članka 120. stavku 2. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16-ispr., 2/17, 9/17-pročišćeni tekst i 13/18), a kojim je propisano da odluke i drugi opći akti stupaju na snagu najranije osmoga dana od dana objave.
 
Člankom 10. se propisuje  da postupci započeti prema Odluci o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/05, 22/09 i 3/1) će biti riješeni prema odredbama ove odluke danom njenog stupanja na snagu.