clanak False

Općenito

02.01.2020.

Gradska upravna tijela, koja čine Gradsku upravu u užem smislu, sukladno odredbi članka 13. Zakona o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09, 119/14 i 98/19) ustrojavaju se za obavljanje poslova iz djelokruga Grada Zagreba, a odluku o njihovu ustrojstvu i djelokrugu donosi Gradska skupština Grada Zagreba.

Grad Zagreb u okviru svoga samoupravnog djelokruga obavlja poslove iz djelokruga grada i djelokruga županije te druge poslove u skladu sa zakonom.
Povjerene poslove državne uprave utvrđene posebnim zakonom obavljaju nadležna upravna tijela Grada Zagreba.
U obavljanju poslova državne uprave gradska upravna tijela imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09, 22/09, 9/12, 4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14, 26/14, 5/15 - pročišćeni tekst, 4/16, 23/16, 9/17, 17/17,19/17, 2/19, 18/19 i 24/19) ustrojena su 24 gradska ureda, jedan gradski zavod i dvije stručne službe.

Gradskim uredima, zavodom i službama upravljaju pročelnici.
Za obavljanje poslova državne uprave pročelnici gradskih upravnih tijela koja u okviru svog djelokruga obavljaju samo poslove državne uprave odgovaraju gradonačelniku Grada Zagreba koji u odnosu na njih ima ovlasti čelnika tijela državne uprave, sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba pročelnici odgovaraju gradonačelniku Grada Zagreba.