clanak False

Opis poslova i podaci o plaći

23.09.2019.
OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

- Obavlja najsloženije poslove vezane za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb: poslove provedbe i sudjelovanja u provedbi analize stanja i SWOT analize, predlaganja razvojnih potencijala i potreba, predlaganja i sudjelovanja u definiranju vizije, ciljeva, razvojnih prioriteta i mjera, predlaganja strateških projekata, sudjelovanja u definiranju financijskog okvira za provedbu strategije, sudjelovanja u pripremi akcijskog plana, komunikacijske strategije kao i poslovima povezanim s vrednovanjem strategije, poslove praćenja provedbe strategije i sudjelovanja u izradi izvješća o  provedbi 
- Koordinira sve aktivnosti jedinica lokalne samouprave uključenih u obuhvat Urbane aglomeracije Zagreb i drugih dionika uključenih u izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, surađuje s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, trgovačkih društava, javnih ustanova i institucija, regionalnim koordinatorima, znanstvenim i stručnim institucijama i ustanovama i drugim dionicima nadležnim za izradu i provedbu Strategije u svim aktivnostima procesa izrade i praćenja provedbe strategije. Sudjeluje u postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb.
- Prati i proučava stanje i propise u području regionalnog razvoja, daje stručna tumačenja i pojašnjenja te izrađuje najsloženije akte iz djelokruga Odjela.
- Sudjeluje u izradi planova, programa, izvješća, stručnih mišljenja i drugih najsloženijih materijala iz djelokruga Ureda, daje informacije te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odjela.

 
PODACI O PLAĆI:
 
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,72 i osnovice za izračun plaće u visini od 5.278,24 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.