clanak False

Opis poslova i podaci o plaći

23.09.2019.
OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

- Obavlja najsloženije financijsko-planske i računovodstve poslove, poslove analize financijskog poslovanja Ureda, izrade i sudjelovanja u izradi prijedloga zahtjeva za osiguravanje sredstava u proračunu. Izrađuje prijedlog financijskog plana za proračunsku godinu i prati i analizira njegovo izvršenje (mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje). Usklađuje financijski plan Ureda sa Planom javne nabave.
- Sudjeluje u najsloženijim poslovima pripreme dokumentacije za nadmetanje i zahtjeva za početak postupka javne nabave te prati izvršenje sklopljenih ugovora o javnoj nabavi. Surađuje s nadležnim Uredom u pripremi podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom. Izrađuje i sudjeluje u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Ureda.
- Prati i proučava stanje i propise iz područja financijsko-planskog i računovodstvenog poslovanja i područja javne nabave te daje stručna mišljenja i tumačenja pri rješavanju najsloženijih financijsko - materijalnih pitanja i pitanja s područja javne nabave.
- Prati obračun troškova poslovanja, provodi analize i prati namjensko korištenje sredstava te prati izvršenje po financijskim pozicijama. 
- Izrađuje izvješća i druge najsloženije stručne materijale, sudjeluje u izradi strategija, planova, programa i drugih akata iz djelokruga Ureda te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odjela. 
 
 
PODACI O PLAĆI:
 
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,72 i osnovice za izračun plaće u visini od 5.278,24 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.