clanak False

Opis poslova i podaci o plaći

29.06.2022.
OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

-Zamjenjuje pročelnika u upravljanju zavodom u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti u radu u skladu sa zakonom i drugim propisima, koordinira obavljanje poslova u pojedinom području iz djelokruga Zavoda koje mu povjeri pročelnik.
-Predlaže politiku razvoja u područjima iz djelokruga Zavoda,  koordinira i daje smjernice za izradu strateških dokumenata, normativnih i drugih akata iz djelokruga Zavoda.
-Surađuje u pitanjima od zajedničkog interesa s gradonačelnikom Grada Zagreba i Gradskom skupštinom Grada Zagreba, drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim subjektima.
- Pruža potporu osobama na višim rukovodećim položajima u osiguravanju pravilne primjene propisa i mjera iz djelokruga Zavoda, prati pitanja vezana uz rad Zavoda i daje smjernice u njihovu rješavanju.
- Koordinira izradu planova i izvješća o radu zavoda i prati ostvarivanje planova rada te izvješćuje pročelnika o njihovom ostvarivanju, te obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri pročelnik. 
 

PODACI O PLAĆI:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 3,80 i osnovice za izračun plaće u visini od 5.501,91 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.