clanak False

Opis poslova i podaci o plaći

19.04.2017.

 OPIS POSLOVA I ZADATAKA:

-Upravlja Uredom, organizira i usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica
-Utvrđuje politiku razvoja u područjima iz djelokruga Ureda i utvrđuje plan i program Ureda
-Utvrđuje prijedloge odnosno donosi akte kada je na to zakonom ili drugim propisom ovlašten, brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona i drugih propisa
-Stalno surađuje u pitanjima od zajedničkog interesa s gradonačelnikom Grada Zagreba i Gradskom skupštinom Grada Zagreba, drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim subjektima
-Poduzima prema službenicima mjere utvrđene zakonom i drugim propisima u slučaju povrede službene dužnosti, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, odnosno drugim propisimaPODACI O PLAĆI:

Temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, 20/05, 25/09, 4/10, 9/10, 12/10, 17/10, 18/10, 2/11, 12/11, 18/11, 1/12, 10/12 i 3/13) i Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba, 15/10 i 17/10) osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 6,00 i osnovice za izračun plaće u visini od 4.602,00 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.