clanak False

Osnivanje doma za starije osobe

19.04.2017.

Dom za starije osobe može osnovati Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna i fizička osoba.
Postupke za osnivanje doma socijalne skrbi za smještaj starijih osoba od 1. srpnja 2001. godine vodi Grad Zagreb, odnosno Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Ured).

POSTUPAK:

Osnivač doma podnosi Ministarstvu socijalne politike i mladih (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je akt o osnivanju doma socijalne skrbi u skladu sa Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Zakonom o socijalnoj skrbi (157/13 i 152/14). Uz zahtjev, potrebno je priložiti ovjereni akt o osnivanju doma (odluka, ugovor).
Na temelju tog konačnog rješenja osnivač može izvršiti upis doma kao javne ustanove socijalne skrbi u osnivanju u sudski registar nadležnog trgovačkog suda. Nakon toga, osnivač podnosi zahtjev Uredu za izdavanje rješenja kojim se utvrđuje da dom socijalne skrbi ispunjava propisane uvjete. Zahtjev se podnosi najkasnije dva mjeseca prije planiranog početka rada.
Rješenje Ured donosi temeljem nalaza stručnog povjerenstva kojeg je imenovao gradonačelnik Grada Zagreba koje utvrđuju ispunjavanje uvjeta za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14).
Dom po pribavljenom pravomoćnom rješenju Ureda podnosi zahtjev za upis u upisnik ustanova socijalne skrbi koji vodi Ministarstvo te nakon upisa u upisnik ustanova socijalne skrbi može započeti s radom.

 

PROPISI:      

 

1. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13 i 152/14) - pratiti članke vezano uz domove za starije osobe

2. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97 - ispr., 47/99 - ispr. i 35/08)

3. Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14 i 66/15) - pratiti članke vezano uz domove za starije osobe

 

DODATNE INFORMACIJE:

 

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Trg Stjepana Radića 1, tel: 01/610 1247.