clanak False

Osoba zadužena za nepravilnosti

19.04.2017.

Osoba zadužena za nepravilnosti je sukladno članku 36. stavku 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 141/06) osoba imenovana od strane čelnika korisnika proračuna koja zaprima obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzima radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

 

Osoba zadužena za nepravilnosti odgovorna je za:

- zaprimanje obavijesti o nepravilnostima,

- praćenje tijeka postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

- sastavljanje polugodišnjih i godišnjih izvješća o nepravilnostima,

- suradnju s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

Nepravilnost je sukladno članku 3. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine 70/12) nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama.

 

Kontakt podaci:

Andrea Šulentić, dipl.iur.
telefon broj: 610-1390
fax broj: 610-1510
e- mail: nepravilnosti@zagreb.hr