clanak False

POJAŠNJENJE_Prijava za pregled građevina nakon potresa i prijava štete na imovini su dvije različite prijave

26.03.2020.

Prijava za pregled građevina nakon potresa i prijava štete na imovini su dvije različite prijave


Prijavu za pregled građevina nakon potresa od 12. travnja 2020. više nije moguće izvršiti putem on line obrasca, te se pozivaju građani da građevine za preliminarni pregled oštećenja prijave na uhs@zagreb.hr ili pozivom na kontakte Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.


Prijava štete na imovini putem Obrasca PN / vidjeti uputu / se obavlja radi upisa u registar šteta kako bi se nakon prijave štete moglo pristupiti procjeni temeljem koje bi se realno procijenila vrijednost imovine na kojoj je nastala šteta i procijenila  štete koja se dogodila toj imovini, a temeljem čega bi se utvrdio iznos pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda sukladno Zakonu  o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.
IZVRŠITE PRIJAVU ZA PREGLED GRAĐEVINA NAKON POTRESA I PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE NA IMOVINI!