clanak False

Posebni javni poziv za financiranje programa međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti

06.06.2023.
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
           GRAD ZAGREB


Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/22) Grad Zagreb objavljuje
 
POSEBNI JAVNI POZIV 
ZA FINANCIRANJE PROGRAMA MEĐUNARODNE I MEĐUGRADSKE SURADNJE I MOBILNOSTI
 
I.
 
Programom javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22) planirana su sredstva za financiranje programa međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti u područjima: dramske (kazališne) i plesne umjetnosti, audiovizualne (filmske) djelatnosti, glazbene umjetnosti, vizualne (likovne) umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma, muzejske djelatnosti, knjižnične i nakladničke djelatnosti te književnih programa. Ovim Javnim pozivom definiraju se sljedećih ciljevi:
Poticanje povezivanja, suradnje i razmjene s drugim gradovima i promicanje zagrebačkog umjetničkog stvaralaštva i kulturnih praksi, u Hrvatskoj i inozemstvu
Upoznavanje zagrebačke javnosti s priznatim vrijednostima i suvremenim nastojanjima u umjetnosti i kulturi drugih gradova, u Hrvatskoj i inozemstvu
Poticanje svih oblika dugotrajne suradnje između aktera kulturnog sektora (osobito između javnog i civilnog sektora), međusektorske suradnje te međugradske i međunarodne suradnje.
 
II.
 
Ovim Javnim pozivom financirat će se sljedeći programi i EU projekti:
- gostovanje programa i nastupi u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu (gostovanja predstava, izložbi, koncerata i slično), te pojedinačni nastupi umjetnika, autora i drugih
- programi razmjene (recipročna gostovanja programa iz Zagreba u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu i obrnuto)
- umjetničke rezidencije u inozemstvu (boravci zagrebačkih umjetnika i autora na rezidenciji u inozemstvu u svrhu umjetničkog istraživanja ili rada na umjetničkom projektu)
- razmjena umjetnika u rezidenciji (recipročna razmjena zagrebačkih umjetnika na rezidenciji u inozemstvu i inozemnih u Zagrebu)
- sudjelovanje na međunarodnim skupovima, konferencijama i seminarima u inozemstvu – isključivo za pozvane govornike (predavanja, panel diskusije, prezentacije i sl.)
- aktivnosti međunarodne i međugradske suradnje u sklopu EU projekata (odobreni i/ili ugovoreni projekti) 
 
 III.
 
Putem ovog Javnog poziva ne mogu se financirati programske aktivnosti kojima je već u cijelosti odobreno financiranje iz javnih ili drugih izvora.
 
Putem ovog Javnog poziva ne mogu se financirati programske aktivnosti koje se sufinanciraju kroz Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023. godinu. 
 
  IV.
 
Pravo na podnošenje prijava na temelju ovog Javnog poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi čiji osnivač nije Grad Zagreb, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture i umjetnosti. 
 
  V. 
 
Putem ovog Javnog poziva mogu se financirati troškovi definirani točkom VII. ovog Javnog poziva nastali provođenjem programa od dana objave poziva do kraja 2023. g., a koji zadovoljavaju opće i posebne kriterije.
 
Opći kriteriji:
1) Relevantnost  i kvaliteta programa
a) Usklađenost programa s ciljevima ovog Javnog poziva
b) Umjetnička i/ili društvena relevantnost programa, uključujući relevantnost programa za Grad Zagreb
c) Kvaliteta predloženog kulturno-umjetničkog sadržaja, odnosno sadržajna vrijednost predloženog programa
2) Kvaliteta financijskog plana
a) Uravnoteženost plana i ravnomjerna distribucija troškova
b) Diversifikacija izvora financiranja (iskazani prihodi iz drugih izvora osim Grada Zagreba)
c) Primjerenost i jasnoća planiranih troškova (uključujući i jasan prikaz troškova za koje se potpora traži putem ovog Javnog poziva)
3) Iskustva i reference 
a) Reference angažiranih umjetnika, autora, izvođača i drugih izvoditelja aktivnosti (osim za programe čiji je cilj afirmacija mlađih i/ili manje poznatih umjetnika i autora)
 b)  Stručni i organizacijski kapaciteti prijavitelja te relevantno iskustvo u djelatnosti 
           odnosno području za koji se program prijavljuje
4) Kvaliteta prijave
a) Jasnoća prijavnice i popratne dokumentacije
b) Razrađenost i provedivost plana programskih aktivnosti
c) Razrađenost i primjerenost plana aktivnosti promocije programa 
d) Realnost, razrađenost i uravnoteženost financijskog plana te njegova usklađenost s planom aktivnosti
 
Posebni kriteriji:
- doprinos prezentaciji i promociji različitih umjetničkih praksi, kulture i baštine Grada Zagreba u zemlji i inozemstvu
- doprinos povezivanju i kulturnoj razmjeni iz Zagreba s drugim glavnim gradovima u Europi i svijetu te gradovima prijateljima Zagreba
- razvijanje dugoročnih odnosa razmjene i suradnje
- relevantnost i prepoznatljivost partnera odnosno festivala, manifestacije ili događanja na kojima se gostuje, na nacionalnoj odnosno međunarodnoj razini
- broj planiranih izvedbi ili duljina trajanja programa
- međunarodni kulturni i/ili stručni značaj konferencije, skupa ili seminara za pojedinu djelatnost ili kulturni sektor u cjelini te potencijal prijenosa stečenih znanja i iskustava u Zagrebu
- međunarodni značaj programa i pojedinaca koji gostuju u Zagrebu
 
Prednost imaju programi međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti koji imaju osigurano sufinanciranje troškova od strane pozivatelja, odnosno partnera iz zemlje ili inozemstva. 
VI.
 
Ako prijavitelj nije izvršio ugovorne obveze iz prethodne godine, njegova prijava neće se razmatrati. 
VII. 
 
Putem ovog Javnog poziva mogu se financirati sljedeći troškovi:
putni troškovi – troškovi smještaja, dnevnica i prijevoza
honorari izvođača, umjetnika i drugih izvoditelja programa (samo za programe koji se putem razmjene odvijaju u Zagrebu i za EU projekte)
troškovi promocije, oglašavanja, marketinga i komunikacije s javnošću (samo za programe koji se putem razmjene odvijaju u Zagrebu i za EU projekte)
do 50% troška kotizacije (za programe sudjelovanja na međunarodnim 
           skupovima, konferencijama i seminarima)
ostali troškovi (za EU projekte)
 VIII.
 
Prijave se podnose 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva. 
Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na odgovarajućem obrascu e-prijavnice koji je dostupan unutar svake djelatnosti kojoj program pripada na službenim stranicama Grada Zagreba: www.zagreb.hr
 
Prilikom popunjavanja obrasca e-prijavnice potrebno je učitati, odnosno pohraniti obvezne i ostale priloge u digitalnom obliku na hrvatskom jeziku:
- detaljan opis programa – opis i plan provedbe aktivnosti
- detaljan troškovnik
 
Uz navedenu obveznu dokumentaciju za sve prijave prijavitelj je dužan priložiti i  priloge: 
- dokumentaciju  kojom se može dokazati poziv na gostovanje odnosno suradnja s partnerima izvan Grada Zagreba, s jasno naznačenim troškovima koje snosi pozivatelj odnosno partner (poziv, ugovor, pismo namjere i sl.)
- za EU projekte: preslika potpisanog  ugovora (sa svim dodacima/aneksima uz ugovor), odnosno ukoliko nije potpisan ugovor s ugovornim tijelom priložiti dokument o službenoj odluci/obavijesti ugovornog tijela o rezultatima natječaja
 
Broj prijava jednog prijavitelja nije ograničen.
 
Neće se razmatrati prijave koje:
ne udovoljavaju uvjetima iz točke IV. ovog Javnog poziva 
su nepotpune
nisu podnesene na propisani način odnosno u elektroničkom obliku na odgovarajućem obrascu (obrazac e-prijavnica)
se ne odnose na prihvatljive troškove iz točke VII. ovog Javnog poziva
 
IX.
 
Administrativnu provjeru prijava obavlja Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo (nadalje: Gradski ured).
 
Nakon administrativne provjere svih pristiglih prijava vezano uz propisane uvjete Javnog poziva, Gradski ured priprema materijale za kulturna vijeća  koja stručno vrednuju i ocjenjuju programe i projekte.  
Nakon provedenog postupka vrednovanja kulturna vijeća podnose gradonačelniku popis predloženih programa s predloženim iznosima za financiranje. 
 
X.
 
Na prijedlog kulturnih vijeća  gradonačelnik utvrđuje Popis korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva s predloženim iznosom financijske potpore.
 
Popis korisnika i programa s odobrenim iznosom financijskih sredstva objavljuje se na službenim stranicama Grada Zagreba.
 
XI.
 
Prijavitelji mogu podnijeti Prigovor putem Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Zagreb, Draškovićeva 25 (s naznakom: Prigovor na Javni poziv).
Prigovor se podnosi u roku 8 dana od dana dostave.
 
Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave Popisa korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva na mrežnim stranicama Grada Zagreba.
 
 XII.
 
S odabranim prijaviteljem sklopit će se Ugovor o financiranju. 
 
Ugovor o financiranju obvezno sadrži iznos odobrenih financijskih sredstava za program ili projekt, rokove isplate odobrenih sredstava te obveze davatelja i obveze korisnika financijskih sredstava.  
Korisnik financijskih sredstava je dužan odobrena sredstva koristiti namjenski i u skladu s ugovorom. 
Korisnik financijskih sredstava dužan je Gradskom uredu dostaviti Izvješće na propisanom obrascu.
 
Svi dokumenti vezani uz prijave za financiranje ovog javnog poziva bit će odloženi i čuvani u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva te se ne vraćaju predlagateljima. 
XIII.
 
Osobni podaci dostupni iz prijavnice i tražene dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe ovog Javnog poziva.
 
Prijavom na Javni poziv prijavitelji su izričito suglasni da Grad Zagreb kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure Javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).
 
XIV.
 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se u pozivnom roku postavljati elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu: javnepotrebe@zagreb.hr

Prijave se podnose putem poveznice https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2
 
Korisničke upute za rad u modulu Ovlaštenja u javnom dijelu sustava e-prijavnice možete naći ovdje
 
 
Poziv je otvoren do 06.07. 2023.do 17:00 sati.

Javni pozivi