clanak False

Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama (legalizacija)

19.04.2017.
Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama (legalizacija)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar.nov.br.65/2017) je na snazi od 15.srpnja 2017. godine.
 
Izmijenjenim Zakonom ponovno se otvara rok do 30. lipnja 2018. za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
 
            Važno je naglasiti da je i dalje moguće ozakoniti samo onu zgradu koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. (ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. o čemu Državna geodetska uprava izdaje uvjerenje na zahtjev stranke) kako je propisano odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12,143/13) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2012. godine.
           Zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. nije moguće ozakoniti, pa se otvoreni novi rok za podnošenje zahtjeva na te zgrade ne odnosi.
 
Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar.nov.br.86/12, 143/13, 65/17) propisan je način postupanja u upravnom postupku koji se vodi radi ozakonjenja zgrada:
  • Rješenje o izvedenom stanju donosi se ovisno o zahtjevu podnositelja zahtjeva za jednu nezakonito izgrađenu zgradu na jednoj ili više katastarskih čestica ili za više zgrada na jednoj ili više katastarskih čestica koje su funkcionalno povezane;
  • Radi donošenja rješenja o izvedenom stanju vodi se upravni postupak u kojem sudjeluju stranke: podnositelj zahtjeva, vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta na kojoj se nalazi nezakonito izgrađena zgrada; vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta koja neposredno graniči sa česticom zemljišta na kojoj je nezakonito izgrađena zgrada i jedinica lokalne samouprave;
  • Poziv na uvid u spis radi izjašnjavanja dostavlja se strankama javnom objavom na oglasnoj ploči nadležnog upravnog tijela na čijem se području nalazi zgrada za koju je zatraženo donošenje rješenja o izvedenom stanju; 
  • Rješenje o izvedenom stanju donosi se  ako su zahtjevu priloženi dokumenti propisani Zakonom, ako je arhitektonska snimka, odnosno snimka izvedenog stanja u skladu s izvedenim stanjem zgrade kada je ista sastavni dio zahtjeva te ako je plaćena naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste;
  • Po izvršnosti rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade dužni su platiti komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima.
  • Završena zgrada odnosno završeni dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju smatra se zgradom za koju je izdana građevinska i uporabna dozvola.
  • Nezavršena zgrada odnosno nezavršeni dio zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju smatra se zgradom odnosno dijelom zgrade za koju je izdan akt za građenje. Nezavršena zgrada odnosno dio zgrade može se može se završiti u okviru ozakonjenih gabarita te se na istoj može izvesti fasada te ravni,kosi ili zaobljeni krov bez nadozida. Izvođenju radova na završavanju zgrade može se pristupiti nakon što se u skladu s posebnim zakonom izradi glavni projekt odnosno ishodi potvrda glavnog projekta.
  • Za završetak zgrade, odnosno dijela zgrade druge namjene potrebno je u skladu s posebnim zakonom ishoditi građevinsku dozvolu.
  • Katastarski ured evidentira zgrade odnosno dijelove zgrada za koje je doneseno rješenje o izvedenom stanju.
 

 obrazac zahtjeva