clanak False

Povjerenstvo za davanje površina javne namjene u zakup i na drugo korištenje

13.11.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo
za davanje površina
javne namjene

u zakup i na drugo
korištenje

(13.11.2020.)
 
- za predsjednika:
Stanka Gabrić,
 
- za zamjenika predsjednika:
Matea Vuletić,
 
- za članove:
Mia Ćoso,
Dražen Gržan,
Jadranko Baturić,
Darko Barun,
 
- za zamjenike članova:
Boris Frgić,
Pavla Šušković,
Marija Caharija,
Alan Ordulj.
 

Radna tijela gradonačelnika