clanak False

Povjerenstvo za davanje stanova u najam

05.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za davanje stanova u najam
(5.7.2017.)
- za predsjednika:
Miodrag Demo;
- za članove:
Grgo Jelinić;
Biserka Bucković;
Suzana Havelka Noršić;
Snježana Puškadija.

Radna tijela gradonačelnika