clanak False

Povjerenstvo za organizaciju istraživanja javnog mnijenja o percepciji sigurnosti građana i suradnji građana i gradske uprave na području urbane sigurnosti

05.07.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za organizaciju istraživanja javnog mnijenja o percepciji sigurnosti građana i suradnji građana i gradske uprave na području urbane sigurnosti
(5.7.2017.)
- za predsjednika/cu:
Valentina Kranželić;
- za zamjenika predsjednika/ce:
Alen Ostojić;
- za članove/ice:
Vlatko Cvrtila,
Irena Cajner- Mraović,
Mirjana Zubak,
Krunoslav Borovec,
Irma Kovčo Vukadin,
Martina Ferić.
- za koordinatora/icu:
Nada Štos
 

Radna tijela gradonačelnika