clanak False

Povjerenstvo za razmatranje ponuda s iskazanim interesom radi zakupa objekta javne i društvene-predškolske namjene ili zakupa poslovnog objekta za namjenu dječjeg vrtića na području Grada Zagreba, za potrebe proširenja kapaciteta ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu

18.05.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
razmatranje ponuda
s iskazanim interesom
radi zakupa objekta
javne i
društvene-predškolske
namjene ili zakupa
poslovnog objekta
za namjenu dječjeg
vrtića na području
Grada Zagreba, za
potrebe proširenja

kapaciteta ustanova
predškolskog odgoja
i obrazovanja u
Gradu Zagrebu

 
(18.5.2022.)
 
 
- za predsjednicu:
Ivana Cvetek,
 
- za članove:
Vanda Ritz,
Mihaela Adamović,
Martina Glasnović,
Dubravka Vuletić,
Patrik Mićanović,
Darinka Lakuš.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba