clanak False

Povjerenstvo za realizaciju Sporazuma o zajedničkoj suradnji u nastavku radova vodne građevine za regulaciju potoka Črnomerec, sabirnog kanala, geotehničkih građevina, servisnog puta i mosta Matuni u zoni potoka od Fraterščice do brane Črnomerec od 2014. do 2017.

02.11.2017.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za realizaciju Sporazuma o zajedničkoj suradnji u nastavku radova
vodne građevine za regulaciju potoka Črnomerec, sabirnog kanala, geotehničkih građevina,
servisnog puta i mosta Matuni u zoni potoka od Fraterščice do brane Črnomerec od 2014. do 2017.

( 2.11.2017.)
 
- za predsjednika:
Miro Jukić,
- za članove/ice:
Mario Živković,  
Alma Krek Vuković,
Dubravko Filipan,
Ranko Gregurin,
Renata Horvat Stanić,
Hrvoje Bogat;
- za zapisničara:
Zvonimir Migić.
 

Radna tijela gradonačelnika