clanak False

Povjerenstvo za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi za 2022.

16.02.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
utvrđivanje Programa
javnih potreba
Grada Zagreba u
tehničkoj kulturi
za 2022.

(16.2.2022.)
 
 
 
- za predsjednika:
Krešimir Supanc;
 
- za članove:
Vlasta Mohaček Grošev,
Ivana Perković,
Davor Fulanović,
dr. sc. Predrag Pale.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba