clanak False

Povjerenstvo za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi za 2021.

10.11.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
utvrđivanje Programa
javnih potreba
Grada Zagreba
u tehničkoj kulturi
za 2021.


(10.11.2020.) 
- za predsjednika:
Krešimir Supanc;
 
- za članove:
Josip Kunac,
Davor Fulanović,
Branimir Marko Markulin Grgić,
Predrag Pale.
 

Radna tijela gradonačelnika