clanak False

Poziv za iskazivanje interesa za prodaju poslovnog prostora u Prekvršju (Gradska četvrt Sesvete)

11.06.2012.

 

Predmet

 

            Grad Zagreb (nastavno: Grad), objavljuje namjeru za kupnju nekretnine i to poslovnog prostora, površine cca 80 m2, koji je odmah useljiv, na području Gradske četvrti Sesvete (područje Mjesnog odbora Prekvršje).

 

 

 Kratki opis predmeta kupnje

 

            Nekretnina mora biti sljedećih karakteristika:

 

- da je izgrađena u skladu s aktom kojim se odobrava građenje,

- da je uknjižena u zemljišnoj knjizi za korist ponuditelja,

- da je upisana u katastarskom operatu za korist ponuditelja,

- da nije opterećena nikakvim stvarnim pravima u korist trećih osoba, uknjiženim ili neuknjiženim u zemljišne knjige ili druge javne evidencije, odnosno, ukoliko je opterećena takvim pravom, potrebna je izjava o postojanju suglasnosti ovlaštenika stvarnog prava za brisanje istoga u slučaju raspolaganja predmetnom nekretninom,

- da nije opterećena obvezno-pravnim potraživanjima, ma koje pravne naravi od strane trećih osoba prema ponuditelju,

- da ukupna kupoprodajna cijena nekretnine ne prelazi 400.000,00 kuna,

- da je useljiva odmah na dan sklapanja kupoprodajnog ugovora,

- da ima prilaz s Prigorske ulice u Sesvetama, Zagreb.

           

 

 Uvjeti za prihvat prijave o iskazu interesa

 

            Zainteresirani ponuditelj može biti fizička ili pravna osoba, vlasnik nekretnine u trenutku stavljanja ponude.

            Ponuditelj, prema ovom pozivu, prijavi mora priložiti:

- ponudu,

- dokaz o vlasništvu nekretnine,

- dokaz da je nekretnina izgrađena u skladu sa zakonom,

- bilježnički ovjerenu izjavu (ovlaštenih osoba tvrtke, ukoliko je ponuditelj pravna osoba) da nekretnina koja se nudi nije opterećena neuknjiženim založnim pravom ili drugim stvarnim teretnim pravom, odnosno, ukoliko je opterećena takvim pravom, izjava ovlaštenika stvarnog prava o suglasnosti za brisanje istoga u slučaju raspolaganja predmetnom nekretninom, ovjerena kod javnog bilježnika,

- bilježnički ovjerenu izjavu (ovlaštenih osoba tvrtke, ukoliko je ponuditelj pravna osoba) da nekretnina koja se nudi nije opterećena obvezno-pravnim potraživanjima trećih osoba po ma kojoj osnovi,

- bilježnički ovjerenu izjavu (ovlaštenih osoba tvrtke, ukoliko je ponuditelj pravna osoba) da nekretnina koja se nudi nije predmetom ovrhe ili kakvog drugog postupka kojemu je cilj naplata potraživanja unovčenjem nekretnine koja se nudi,

- dokaz o registraciji tvrtke, ukoliko je ponuditelj pravna osoba.

 

 

 Rok za podnošenje ponuda i izbor

  

Rok za podnošenje pisanih prijava s ponudama je 15 dana, računajući od prvoga sljedećeg dana nakon objave poziva u Jutarnjem listu i na internetskoj stranici Grada Zagreba.

Pisane prijave s ponudama dostavljene nakon isteka roka, neuredne, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude, neće se razmatrati.

            Pisane prijave s ponudama i dokumentacija predaju se neposredno u pisarnici Područnog ureda Trnje, Ulica grada Vukovara 56a, I kat ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Grad Zagreb - Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada, Ulica grada Vukovara 56a, uz napomenu "kupnja nekretnine - poslovnog prostora na području Gradske četvrti Sesvete (područje Mjesnog odbora Prekvršje) - ne otvarati“.

Pisane prijave s ponudama će biti javno otvorene i pročitane 03. srpnja 2012., u 09,00 sati, u zgradi Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, dvorana 475, IV kat.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći, te sve zainteresirane osobe.        

Najpovoljnija je ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz ovog poziva sadrži i najnižu cijenu.

Nakon razmatranja pristiglih ponuda pozvat će se podnositelja čija se ponuda ocijeni najpovoljnijom da dade obvezujuću ponudu u roku od 15 dana od zaprimanja poziva.

Grad zadržava pravo da ne izabere niti jednu od dostavljenih ponuda, te u tom slučaju, ponuditeljima ne pripada pravo potraživati naknadu bilo kakve vrste od Grada Zagreba.


Natječaji/ pozivi / javne rasprave