clanak False

Pravna služba

01.01.2022.
Voditelj Pravne službe - kontakt osoba:
Tel: 610-0017, faks: 610-1349
 

- Obavlja normativne poslove koji obuhvaćaju davanje mišljenja o usklađenosti općih i pojedinačnih akata s ustavom, zakonom i drugim propisima, sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga statuta Grada Zagreba, te izrade općih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, a koji nisu u nadležnosti drugih gradskih upravnih tijela, te sudjelovanje u izradi akata što ih gradonačelniku predlažu druga gradska upravna tijela, davanje pravnih mišljenja, primjedbi i prijedloga o zakonima, odnosno drugim propisima, te o gradskim propisima u postupku njihova donošenja, davanje mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima, te obrade predmeta upravnog postupka u kojima je gradonačelnik nadležan za donošenje konačnih rješenja, obrade prigovora i žalbi i izrada pojedinačnih akata u stvarima u kojima odlučuje gradonačelnik i drugi poslovi.