clanak False

Pravo na dodjelu, kriteriji, iznosi i uvjeti korištenja

04.11.2016.
Opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba, prava i obveze korisnika Stipendije te ostali elementi od značenja za dodjelu Stipendije Grada Zagreba propisani su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/06, 4/07,16/07, 9/08, 16/09, 12/10, 12/11, 19/14-pročišćeni tekst, 22/15 i 7/16).

Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se na temelju natječaja koji početkom svake školske odnosno akademske godine raspisuje gradonačelnik Grada Zagreba do kraja rujna za učenike, a za studente do kraja listopada. Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a natječaj na web stranici Grada Zagreba.
 
O dodjeli Stipendije odlučuje Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba.
 
Nakon završenog školovanja stipendist je dužan raditi na području Grada Zagreba najmanje onoliko vremena koliko je primao Stipendiju. Korisnik Stipendije može, uz suglasnost davatelja Stipendije, prihvatiti zaposlenje na području Republike Hrvatske.
 
Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos Stipendije ako bez opravdanoga razloga ne završi godinu za koju je stipendiran, ako u roku od tri mjeseca od dana završetka školovanja odbije ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka vremena koje je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju. 


Korisnik Stipendije ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije.
 
Dodatne informacije vezane uz Stipendiju Grada Zagreba mogu se dobiti u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25, sobe 49 i 55 te na brojeve telefona 6100 548 i 6100 555.
 

Učenici

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
-         da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi;
-         da su redovni učenici trećeg ili višeg razreda srednje škole u Gradu Zagrebu odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici i da su završili prethodne razrede srednje škole u Gradu Zagrebu odnosno Velikoj Gorici s odličnim uspjehom;
-         da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
-         da su državljani Republike Hrvatske;
-         da nisu navršili 21 godinu života.
 
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima su:
-         uspjeh u školovanju;
-         postignuti izvannastavni i izvanškolski rezultati tijekom srednjeg obrazovanja (sudjelovanja na državnim i međunarodnim natjecanjima, nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima, druge vrijedne nagrade i priznanja). Pod državnim ili međunarodnim natjecanjem podrazumijeva se natjecanje kojem je prethodila selekcija natjecatelja na nižim razinama natjecanja (za državno natjecanje to je županijsko natjecanje, a za međunarodno natjecanje to je državno natjecanje), a od natjecanja u sportu državna i međunarodna prvenstva, koja su i u kalendaru natjecanja Hrvatskoga olimpijskog odbora. 
 
Učeniku koji je sudjelovao na državnom ili međunarodnom natjecanju kao i učeniku koji je osvojio više nagrada na državnim ili međunarodnim natjecanjima u jednom od nastavnih predmeta u području znanosti, umjetnosti ili sporta, boduje se najvredniji rezultat.
Ako učenik postiže rezultate u više nastavnih predmeta u područjima znanosti, umjetnosti ili sporta, boduje se najvredniji rezultat u svakom nastavnom predmetu.
Dodatno se vrednuje pohađanje još jedne redovne škole s najmanje vrlo dobrim uspjehom.
 
Stipendija se isplaćuje u mjesečnom neto iznosu u visini 40% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec godine u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje, a za vrijeme 12 mjeseci.

Učenik može nastaviti koristiti Stipendiju do kraja srednjeg obrazovanja, pod uvjetom da školsku godinu za koju je stipendiran završi s odličnim uspjehom.

Nakon završenog srednjeg obrazovanja, gradonačelnik Grada Zagreba može odobriti stipendistu produženo korištenje Stipendije najdulje do stjecanja uvjeta za sudjelovanje na natječaju za dodjelu Stipendije studentima, nastavi li školovanje na nekom od sveučilišnih studija u Gradu Zagrebu, ako je za vrijeme korištenja Stipendije osvojio neku od nagrada na državnom ili međunarodnom natjecanju kojem prethodi selekcija natjecatelja na nižim razinama natjecanja ili/i svrstao se u 10% najboljih studenata na rang listi upisanih u studijski program.


Iznimno, neovisno o natječaju i kriterijima za dodjelu Stipendije, Stipendija se dodjeljuje redovnom učeniku srednje škole koji ima najmanje vrlo dobar uspjeh, hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj, ukoliko je na nekom od službenih svjetskih natjecanja u znanju osvojio pojedinačno ili ekipno prvo, drugo ili treće mjesto odnosno dobio prvu, drugu ili treću nagradu. Pod službenim svjetskim natjecanjem u znanju podrazumijeva se natjecanje kojem je prethodila selekcija na državnoj razini natjecanja.
Ako se natjecanje održi početkom ili tijekom školske godine, Stipendija se dodjeljuje od idućeg mjeseca, a ako se natjecanje održi krajem školske godine, Stipendija se dodjeljuje od početka sljedeće školske godine.
Učenik može nastaviti koristiti Stipendiju do kraja srednjeg obrazovanja pod uvjetom da školsku godinu za koju je stipendiran završi najmanje s vrlo dobrim uspjehom. 
Nakon upisa u prvu godinu sveučilišnog studija u Gradu Zagrebu korištenje Stipendije produžava se u prvoj godini studija.

Učeniku četvrtog razreda srednjeg obrazovanja koji je osvojio nagradu na kraju školske godine, Stipendija se dodjeljuje nakon upisa u prvu godinu sveučilišnog studija u Gradu Zagrebu. 
Korištenje Stipendije nastavlja se i u drugoj godini studija pod uvjetom je prvu godinu studija završi s prosjekom ocjena najmanje 4,00.

 
Studenti
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
-         da su, osim iz opravdanih razloga, prosječno godišnje ostvarili najmanje 54 ECTS boda;
-         da su redovni studenti treće ili četvrte godine preddiplomskog studija, prve ili druge godine diplomskog studija, odnosno treće ili više godine integriranog studija u Gradu Zagrebu i da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,00 bez zaostajanja u studiju (osim iz opravdanih razloga što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista);
-         da nisu studenti razlikovne godine studija ni apsolventi;
-         da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
-         da su državljani Republike Hrvatske.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima su:
-         uspjeh u studiju;
-         znanstveni i stručni i radovi u struci tijekom studija za koji student podnosi molbu (objavljeni radovi u znanstvenim i stručnim časopisima te na znanstvenim i stručnim konferencijama, sudjelovanja u znanstvenim ili stručnim projektima, sudjelovanja i nagrade na značajnim natjecanjima, vrijedna priznanja).
 
Pod značajnim natjecanjem podrazumijeva se natjecanje na državnoj i međunarodnoj razini, kojem je prethodila selekcija natjecatelja na nižim razinama natjecanja.
 
Studentu koji ima više radova ili projekata, boduje se najvredniji rad odnosno projekt, studentu koji ima više sudjelovanja ili više nagrada na značajnim natjecanjima, boduje se najvredniji rezultat, a studentu koji ima više fakultetskih i/ili sveučilišnih priznanja, boduje se najvrednije priznanje.
 
Dodatno se vrednije još jedan redovan studij različite struke s prosjekom ocjena najmanje 4,00 i ostvarenih najmanje 54 ECTS-a.
 
Stipendija se dodjeljuje za dvanaest mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu fakulteta za koji je Stipendija odobrena završava nastavni plan korisnika Stipendije. Stipendija se isplaćuje u visini 55% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec godine u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje.

Student može nastaviti koristiti Stipendiju do kraja redovnoga studija za koji mu je Stipendija dodijeljena, pod uvjetom da svaku akademsku godinu završi s prosjekom ocjena najmanje 4,00.

Nakon završenoga preddiplomskog studija, gradonačelnik Grada Zagreba može odobriti stipendistu korištenje Stipendije i na diplomskom studiju ako je preddiplomski studij završio s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,00 i nalazi se u 20% najboljih na listi upisane struke.

Doktorandi
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju doktorandi studija u Gradu Zagrebu kojima studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine i koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
-         da su na diplomskom odnosno integriranom studiju ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 ili da su bili među 5% najuspješnijih studenata diplomskog odnosno integriranog studija, što se dokazuje potvrdom fakulteta;
-         da imaju objavljena najmanje tri rada;
-         da imaju prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
-         da su državljani Republike Hrvatske.
 
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba doktorandima su:
-         uspjeh u studiju;
-         znanstveno-istraživački radovi (objavljeni znanstveni rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom projektu ili konferenciji s prihvaćenim radom objavljenim u stručnom priznatom časopisu, objavljeni stručni rad, državno ili međunarodno priznanje ili nagrada, rektorova nagrada).
Magisterij znanosti se dodatno vrednuje.
 
Stipendija se dodjeljuje za dvanaest mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom.
planu fakulteta za koji je Stipendija odobrena završava nastavni plan korisnika Stipendije. Stipendija se isplaćuje u visini 65% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec godine u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje.
 
Doktorandi koji studiraju u punom radnom vremenu mogu nastaviti koristiti Stipendiju i u sljedećoj akademskoj godini studija pod uvjetom da u stipendiranoj godini studija sakupe 48 ECTS bodova i upišu sljedeću godinu studija. Doktorandi koji studiraju u polovici radnog vremena mogu nastaviti koristiti Stipendiju i u sljedećoj akademskoj godini pod uvjetom da u stipendiranoj godini sakupe 24 ECTS boda.