clanak False

Prijava početka građenja

30.08.2023.
PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja.
U prijavi početka građenja građevine koja se gradi na temelju građevinske dozvole navodi se klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole, izvođač i nadzorni inženjeri  te se prilaže dokaz da je u katastru formirana građevna čestica (osim za građevine za koju se lokacijskom dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se parcelacijskim elaboratom formira građevna čestica).
U prijavi početka građenja građevine koja se gradi bez građevinske dozvole na temelju glavnog projekta navodi se izvođač i nadzorni inženjeri te se prilaže glavni projekt u elektroničkom obliku s propisanim potvrdama.
Investitor u prijavi može navesti podatke propisane propisima o zaštiti na radu koji se prema tim propisima navode u prijavi gradilišta.