clanak False

Privremeni smještaj

19.04.2017.

Pravo na pružanje usluge privremenog smještaja u prihvatilištu ili prenoćištu utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/1623/1604/1906/20, 17/20- pročišćeni tekst22/20 i 08/21).
 
Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odsjek za socijalnu zaštitu i planiranje, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 ili na tel: 6101-295.