clanak False

Produženi boravak - pravo na olakšice za 2020.

25.02.2018.

Za 2020. planira se jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa produženog boravka, i to:

- za učenike I., II. i III. razreda - 200,00 kuna,
- za učenike IV. razreda - 350,00 kuna.
 
Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan - lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene ovim programom.
 
Olakšice u plaćanju imaju roditelji učenika s prebivalištem na području Grada Zagreba za:
- dijete osobe s invaliditetom (100 % i 90 %) - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete osobe s invaliditetom (od 80 % do 60 %) - plaća 50 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete osobe s invaliditetom (50 % i manje) - plaća 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u programu produženog boravka - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
- drugo dijete iste obitelji u programu produženog boravka - plaća 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete samohranog roditelja - plaća 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete čija se obitelj koristi pravom na zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne skrbi - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa.
Gradski ured za obrazovanje utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica, a na osnovi obrazloženog zahtjeva škole u suradnji s centrima za socijalnu skrb, zdravstvenim i drugim nadležnim ustanovama.
Osnovne škole će utvrditi pravo na olakšice u plaćanju na temelju sljedećih dokaza:

1. dokaz o prebivalištu djeteta:
uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana privola roditelja da gradska školska ustanova može sama - preko nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana;
2. dokazi o samohranosti roditelja:
rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja/staratelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja/staratelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta;
3. dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti:
rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti;
4. dokazi o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu:
rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.

Ako roditelj, odnosno staratelj učenika ostvaruje olakšicu po više osnova, primjenjuje se jedna olakšica koja je za roditelja najpovoljnija.

Iznos sudjelovanja roditelja/staratelja učenika u cijeni programa produženog boravka utvrđuju osnovne škole na temelju dostavljene dokumentacije, a prije potpisivanja ugovora što ga osnovna škola sklapa s roditeljem/starateljem učenika za svaku školsku godinu.

Sredstva za opremanje produženog boravka raspoređuju se na osnovi iskazanih potreba škola u okviru sredstava osiguranih u Proračunu Grada Zagreba za 2020.