clanak False

Propisi i drugi akti

19.04.2017.
POLJOPRIVREDA

1. Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15, 118/18)
2. Odluka o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 9/15)
3. Odluka o proglašenju Grada Zagreba područjem slobodnim od genetski modificiranih organizama (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 17/10)
4. Zaključak o provođenju projekta "Gradski vrtovi" (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 9/13 i 25/13)
5. Zaključak o sklapanju Sporazuma o osnivanju Savjeta lokalne i područne (regionalne) samouprave Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 15/15)
6. Program održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Grada Zagreba za razdoblje 2016.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 3/16)
7. Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 8/16 i 2/17)
8. Pravilnik o potporama male vrijednosti Grada Zagreba za preradu i trženje u poljoprivredi (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 8/18)
9. Pravilnik o dodjeli oznake "Plavi ceker"  (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 21/19)

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18)

- Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 5/15)

- Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći poljoprivrednih redara (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 13/15)


ZAŠTITA ŽIVOTINJA I VETERINARSTVO

- Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine br. 102/17)

- Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13 i 148/13)

- Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava ustanove Zoološki vrt grada Zagreba s trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 14/07 i 22/09)

- Odluka o promjeni sjedišta Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 19/15)

- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 21/08, 6/12, 4/13, 20/13, 21/14, 7/15, 22/15 - pročišćeni tekst, 6/16)

- Naredba o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 19/14, 27/14, 13/15, 27/15, 17/16 i 17/17)

- Pravilnik o načinu, izgledu i uvjetima postavljanja hranilišta za mačke (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 10/15)


ŠUMARSTVO

1. Zakon o šumama (Narodne novine br. 68/18, 115/18, 98/19)
2. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (Narodne novine br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14, 32/19, 98/19)
3. Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (Narodne novine br. 27/15)

LOVSTVO

- Zakon o lovstvu (Narodne novine br. 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16 – Odluka USRH U-I-3676/2015, 41/16 - Odluka USRH br. U-I-442/2016, 67/16 - Odluka USHR br. U-I-2813/2014 i 62/17)

- Odluka o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 11/18)

- Odluka o osnivanju Komisije za zajednička lovišta (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 16/06)


UDRUGE

1. Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 98/19)
2. Program financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 25/17)