clanak False

Provjera znanja i sposobnosti

23.09.2019.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.
 
Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervjui (razgovori).
 
Nakon prethodno provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
 
 
Područja testiranja:
1. Poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i lokalne i područne (regionalne) samouprave
2. Poznavanje propisa iz područja regionalnog razvoja
 

I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1. Poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i lokalne i područne (regionalne) samouprave:
1.1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01(ispr.), 76/10, 85/10- pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda RH, broj: SuP-O-1/2014) i
1.2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 (ispr.) i 123/17).

2. Poznavanje propisa iz područja regionalnog razvoja:
2.1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14, 123/17 i 118/18),
2.2. Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (Narodne novine, 103/15),
2.3. Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (Narodne novine, 112/15) i
2.4. Smjernice za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje (MRRFEU – Smjernice –
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages/O%20ministarstvu/Regionalni%20razvoj/Smjernice%20za%20izradu%20strategije%20razvoja%20urbanih%20podru%C4%8Dja,%20pra%C4%87enje%20njihove%20provedbe%20i%20vrednovanje.pdf ).
 
II. PRAVILA TESTIRANJA
 
- Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
- Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja.
- Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.


Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.
 
 
III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA
 
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr, te na oglasnoj ploči zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg S. Radića 1, prizemlje, najmanje 5 dana prije testiranja. Na oglasnoj ploči biti će izvješena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.