clanak False

Provjera znanja i sposobnosti

29.06.2022.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.
 
Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervjui (razgovori).
 
Nakon prethodno provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
 
 
Područja testiranja:
1. Poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i lokalne i područne (regionalne) samouprave
2. Poznavanje propisa kojima se regulira zaštita spomenika kulture i zaštitu prirode
3. Poznavanje propisa kojima se reguliraju postupci obnove zgrada oštećenih potresom
 

I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
 
1. Poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i lokalne i područne (regionalne) samouprave:
1.1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, 56/90, 135/97, 8/98 - pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 - pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 - pročišćeni tekst, 55/01 (ispr.), 76/10, 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda RH, br.: SuP-O-1/2014) i
1.2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20).
 
2. Poznavanje propisa kojima se regulira zaštita spomenika kulture i zaštitu prirode:
2.1. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, 69/99, 151/03, 157/03 (ispr.), 100/04 – čl. 82. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21).
2.2.  Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (Narodne novine, 89/11,130/13 i 90/18 – čl. 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara) i
2.3. Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).
 
3. Poznavanje propisa kojima se reguliraju postupci obnove zgrada oštećenih potresom:
3.1. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, 102/20, 10/21 i 117/21) i
3.2. Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, 137/21).
 
II. PRAVILA TESTIRANJA
 
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljen test s pitanjima.
 
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
    - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
    - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
    - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
    - razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.
 
 
III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA
 
Na web stranici www.zagreb.hr i na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti testiranju.