clanak False

Provjera znanja i sposobnosti

19.04.2017.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervjui (razgovori).

Nakon prethodno provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.


Područja testiranja:
1.Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave
2. Poznavanje propisa iz područja zdravstva
3.Poznavanje propisa koji reguliraju prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji iz Domovinskog rata i prava mirnodopskih vojnih invalida

I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1.Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave
1.1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10 i 85/10-pročišćeni tekst) i
1.2.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)

2. Poznavanje propisa iz područja zdravstva
2.1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, 150/08, 155/09(Uredba), 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11(Uredba), 12/12, 35/12 – Odluka USRH, 70/12 i 144/12(Uredba) i
2.2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, 79/07, 113/08 i 43/09)

3.Poznavanje propisa koji reguliraju prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji iz Domovinskog rata i prava mirnodopskih vojnih invalida
3.1.Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, 174/04, 92/05, 2/07 – Odluka USRH, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 – Odluka USRH, 55/11, 140/12, 19/13-pročišćeni tekst i 33/13-ispr.),
3.2. Zakon o humanitarnom razminiranju (Narodne novine, 153/05, 63/07 i 152/08)
3.3. članci 5., 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, 33/92, 77/92, 86/92–pročišćeni tekst, 27/93 – čl. 23. Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96 – čl. 77. toč. 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 82/01, 94/01 – čl. 148. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i 103/03)


II. PRAVILA TESTIRANJA

- Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
- Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.


III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr, te na oglasnoj ploči zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg S. Radića 1, prizemlje, najmanje 5 dana prije testiranja. Na oglasnoj ploči biti će izvješena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.