clanak False

Radna skupina za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba

15.05.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Radna skupina
za izradu
Plana djelovanja
civilne zaštite
Grada Zagreba

 
(15.5.2019.)
 
 
 
- za izradu tekstualnog dijela:
Damir Gašparović,
Ozren Ilijaš,
Matej Baturić;
 
- za izradu kartografskih prikaza:
Kristina Martinović,
Dino Bečić.
 

Radna tijela gradonačelnika