clanak False

Sektor za građenje komunalne infrastrukture i održavanje javnoprometnih površina, javnih objekata i javne rasvjete

01.01.2022.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b

Pomoćnik pročelnika za građenje komunalne infrastrukture i održavanje javnoprometnih površina, javnih objekata i javne rasvjete: Damir Đerzić
Tel: 610-0742, faks: 610-0989
E-mail: Damir.Derzic@zagreb.hr
- obavlja poslove koji se odnose na građenje instalacija i priključaka komunalne energetike, građenje, energetsko i tehničko dokumentiranje javne rasvjete, građenje javnih površina, groblja, javnih objekata i komunalnih uređaja, poslove u vezi s poslovima javne nabave, za potrebe iz djelokruga Sektora, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), te poslove koji se odnose na održavanje javnoprometnih površina, javnih objekata i komunalnih uređaja, te poslove sanacije i održavanja klizišta i održavanja javne rasvjete.
 
ODJEL ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - III. kat 
Voditelj odjela za građenje komunalne infrastrukture: kontakt osoba:
tel: 610-0741, faks: 610-0989
- obavljaju se poslovi vezani za građenje instalacija i priključaka komunalne energetike, građenje, energetsko i tehničko dokumentiranje javne rasvjete, građenje javnih površina i groblja, javnih objekata i komunalnih uređaja, te poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu).

ODSJEK ZA GRAĐENJE INSTALACIJA I PRIKLJUČAKA KOMUNALNE ENERGETIKE
Voditeljica odsjeka za građenje instalacija i priključaka komunalne energetike - Nataša Prah
tel: 610-0757, faks: 610-0989
E-mail: natasa.prah@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi prikupljanja i usklađivanja podataka i dokumentacije za izradu godišnjih programa i realizaciju građenja objekata, instalacija i priključaka za opskrbu plinom, toplinskom i električnom energijom i objektima distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK), te realizaciju građenja elektro priključaka, priključaka na vodoopskrbu i odvodnju kao i priključaka na plinsku mrežu i/ili toplovod za HRVI i članove njihovih obitelji koji ostvaruju zakonsko pravo, suradnja i koordinacija s drugim sektorima, uredima, službama, mjesnom samoupravom te komunalnim trgovačkim društvima na poslovima izgradnje ili izmještanja instalacija, organiziranja izrade projektne dokumentacije: ishođenje projektnih zadataka, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno pripremanje natječajne dokumentacije za projektiranje i ugovaranje izrade, praćenja i usklađivanja izrade tehničke dokumentacije, sudjelovanja u ishođenju suglasnosti na projektnu dokumentaciju i pribavljanju odgovarajućih dozvola za gradnju, realizacije građenja: izrada dokumentacije, izrada podloga za ugovaranje, usklađivanje svih sudionika u građenju, praćenju i kontrola dinamike radova i trošenja sredstava, organiziranje tehničkih pregleda i primopredaja objekata krajnjem korisniku, izrade izvješća o planiranim i izvršenim poslovima sa financijskim i tehničkim pokazateljima, pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
Voditelj odsjeka za građenje javne rasvjete - Damir Plukavec
tel: 610-0748, faks: 610-0989 
E-mail: damir.plukavec@zagreb.hr
-obavljaju se poslovi pripreme građenja i rekonstrukcije objekata i uređaja u sustavu javne rasvjete Grada Zagreba, realizacije projekta informatizacije upravljanja i regulacije sustava javne rasvjete, provođenja svih aktivnosti na unapređenju i modernizaciji javne rasvjete i povećanju energetske učinkovitosti, analize stanja na terenu i pripreme podataka za izradu godišnjih programa građenja javne rasvjete, analiziranja troškova građenja i organiziranje izrade proračuna troškova građenja, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno organiziranja izrade projektne dokumentacije, pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje radova, analize ponuda i kontrole troškovnika, izrade stručnih podloga za ugovaranje radova, praćenja rokova i dinamike realizacije radova, kontrole trošenja osiguranih sredstava i ovjera obračunskih situacija, usklađivanja rada izvođača, projektanta, nadzornog inženjera, predstavnika gradskih komunalnih trgovačkih društava i sudionika u građenju, organiziranja i sudjelovanja u tehničkom pregledu i primopredaje objekta i uređaja, izrade informacija i izvješća o realizaciji radova i utrošku sredstava, provođenja aktivnosti radi standardizacije i tipizacije komponenti i elemenata objekata i uređaja sustava javne rasvjete, osmišljavanja, oblikovanja i realizacije rasvjete fasade objekata, spomenika kulture i drugih objekata interesantnih za Grad, realizacije izgradnje rasvjete tunela i podvožnjaka, sudjelovanja u realizaciji ostalih sustava rasvjete (smjerokazi, svjetleće reklame i sl.), suradnja i realizacija izgradnje javne rasvjete prema planovima vijeća gradskih četvrti.

ODSJEK ZA GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA
Voditelj odsjeka za građenje javnih površina i groblja: kontakt osoba:
tel: 610-0741, faks: 610-0989 
- obavljaju se poslovi organiziranja izgradnje i rekonstrukcije javnih zelenih površina, javno prometnih površina, javnih objekata i komunalnih uređaja, komunalne infrastrukture radi bolje opremljenosti i proširenja gradskih groblja i krematorija, analize stanja na terenu i pripreme podataka za izradu godišnjih programa radova, analiziranja troškova građenja i organiziranje izrade obračuna troškova građenja, sudjelovanja u organiziranju izrade javnih urbanističko - arhitektonskih natječaja u suradnji sa Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj grada, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno organiziranja izrade projektne dokumentacije, ishođenje projektnih zadataka, pripremanje natječajne dokumentacije za projektiranje, ugovaranja izrade, praćenja i usklađivanja izrade tehničke dokumentacije, ishođenja potrebnih suglasnosti i građevne dozvole, praćenje troškova projektiranja, pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja  za ustupanje radova, analize ponuda i kontrola troškovnika, izrade stručnih podloga za ugovaranje radova, praćenja rokova i dinamike realizacije radova, kontrole trošenja osiguranih sredstava i ovjera obračunskih situacija, usklađivanja rada izvođača, projektanta, nadzornog inženjera, predstavnika gradskih komunalnih trgovačkih društava i drugih sudionika u građenju, organiziranja i sudjelovanja u tehničkom pregledu i primopredaji objekta i uređaja gradskim komunalnim trgovačkim društvima, izrade informacija i izvješća o realizaciji radova i utrošku sredstava, praćenja i proučavanje stanja, predlaganja mjera i uvođenje novih tehnologija na području građenja javno prometnih objekata i krajobraznog uređenja Grada, realizacije programa izgradnje prema planovima vijeća gradskih četvrti u suradnji sa Gradskim uredom za mjesnu samoupravu.

ODSJEK ZA ENERGETSKO I TEHNIČKO DOKUMENTIRANJE JAVNE RASVJETE
Voditelj odsjeka za energetsko i tehničko dokumentiranje javne rasvjete - Tomislav Medved
tel: 610-0755, faks: 610-0989
E-mail: tomislav.medved@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi energetskog pregleda, praćenja energetskog stanja, dokumentiranja, analiziranja tehničkih parametara, predlaganja mjera za provođenje energetske učinkovitosti, vođenja prostornih evidencija i prikupljanje podataka za katastar infrastrukture, vođenje geografskog informacijskog sustava javne rasvjete, poslovi pribavljanja prethodne elektroenergetske suglasnosti i postupak ugovaranja priključenja javne rasvjete s nadležnim distributerom električne energije, te izdavanja suglasnosti za priključak na postojeći sustav javne rasvjete, sudjelovanja u izradi urbanističko-tehničke dokumentacije, izdavanja uvjeta za projektiranje i potvrđivanje usklađenosti tehničke dokumentacije s izdanim uvjetima, izdavanja stručnih mišljenja i suglasnosti na projektnu dokumentaciju, sudjelovanja u tehničkom pregledu, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), analize ponuda i kontrola troškovnika, izrade stručnih podloga za ugovaranje usluga, praćenja ugovornih rokova i dinamike realizacije usluga, kontrole trošenja osiguranih sredstava i ovjera obračunskih situacija, izrade tehničkih podataka i izvješća o realizaciji i utrošku sredstava.
 
ODJEL ZA PRIPREMU TEHNIČKE I GEODETSKE DOKUMENTACIJE- III. kat
Voditeljica odjela za pripremu tehničke i geodetske dokumentacije: Narcisa Vrdoljak
tel: 610-0741, faks: 610-0989
E-mail: narcisa.vrdoljak@zagreb.hr
- Obavljaju se poslovi prikupljanja imovinsko pravne, zemljišno-knjižne i geodetske dokumentacije za ishođenje lokacijskih dozvola za građenje i održavanje objekata i uređaja iz djelokruga Sektora, sudjelovanja u pripremi dokumentacije za ustupanje i ugovaranje radova i usluga građenja i održavanja komunalne infrastrukture, pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje usluga izrade idejnih projekata, analize ponuda i kontrola troškova, praćenje rokova i dinimike izrade idejnih projekata, analize prijedloga parcelacije, sudjelovanja u pribavljanju posebnih uvjeta i mišljenja u postupku izdavanja lokacijskih dozvola, organiziranja izrade posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade idejnih projekata, organiziranja izrade parcelacijskih i geodetskih elaborata zbog potrebe utvrđivanja prava služnosti za polaganje i održavanje komunalnih instalacija prema konačnim i pravomoćnim lokacijskim dozvolama  (praćenje izrade potvrđivanja, kontrola rokova izvršenja), organiziranja izrade elaborata o procjeni vrijednosti zemljišta, objekata i poljoprivrednih kultura (praćenje izrade i kontrola rokova izvršenja ), suradnje s Gradskim uredom za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada radi pripreme izgradnje komunalne infrastrukture, organiziranja iskolčenja prije početka radova na gradilištu i izrada zapisnika o iskolčenju, organiziranja izrade geodetskih snimaka izvedenih nerazvrstanih prometnica s komunalnom infrastrukturom zbog provedbe u katastarskom operatu.

ODJEL ZA ODRŽAVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA, KLIZIŠTA I JAVNE RASVJETE - III. kat
Voditelj odjela za održavanje javnoprometnih površina, klizišta i javne rasvjete: Mario Miljavac 
tel: 610-0804, faks: 610-0989
E-mail: mario.miljavac@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vezani za održavanje javnoprometnih površina, javnih objekata i komunalnih uređaja, održavanja javne rasvjete, te poslovi koji se odnose na sanaciju, praćenje stanja i održavanje saniranih klizišta.

ODSJEK ZA ODRŽAVANJE JAVNOPROMETNIH POVRŠINA I JAVNIH OBJEKATA
Voditeljica odsjeka za održavanje javnoprometnih površina i javnih objekata - Lidija Čavala
tel: 610-0783, faks: 610-0989
E-mail: lidija.cavala@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi organiziranja svih poslova i radova na održavanju javnoprometnih površina (osim cesta, nogostupa i parkirališta), održavanja u funkcionalnom stanju svih objekata i uređaja javne urbane i komunalne opreme u Gradu Zagrebu, organiziranja radova održavanja pješačkih mostova, analize stanja na terenu i pripreme podataka za izradu programa radova održavanja javnih objekata i komunalnih uređaja, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje radova održavanja, analize ponuda i kontrola troškovnika, izrade stručnih podloga za ugovaranje radova održavanja, praćenja rokova i dinamike realizacije radova održavanja, kontrole trošenja osiguranih sredstava i ovjera obračunskih situacija, usklađivanja rada izvođača predstavnika gradskih komunalnih trgovačkih društava i drugih sudionika u održavanju, suradnje sa gradskim komunalnim trgovačkim društvima i mjesnom samoupravom na izradi i realizaciji programa i planova radova, praćenja i proučavanja stanja, predlaganja mjera i uvođenje novih tehnologija na području održavanja komunalnih objekata i uređaja.

ODSJEK ZA SANACIJU I ODRŽAVANJE KLIZIŠTA
Voditelj odsjeka za održavanje klizišta i odvodnju atmosferskih voda: Milan Gudelj-Velaga
tel: 610-0781, faks: 610-0988
E-mail: milan.gudelj-velaga@zagreb.hr
- evidentiraju se postojeća i nova klizišta i organiziraju poslovi projektiranja i izvođenja radova sanacije klizišta, sanacije i izgradnje infrastrukture u području zahvata, praćenja realizacije i izrada izvješća o obavljenim radovima, te praćenje stanja nakon sanacije, planiranje i naručivanje izrade studija, građevinskih i drugih projektiranja s istražnim radovima, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu, za potrebe iz djelokruga Odsjeka, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje radova, analize ponuda i kontrola troškovnika, izrade stručnih podloga za ugovaranje radova, praćenja rokova i dinamike realizacije radova, kontrole trošenja osiguranih sredstava i ovjera obračunskih situacija, usklađivanja rada izvođača i predstavnika gradskih komunalnih trgovačkih društava i drugih sudionika, suradnja i koordinacija sa Uredom za upravljanje u hitnim situacijama, gradskim komunalnim trgovačkim društvima, javnim trgovačkim društvima i mjesnom samoupravom na izradi i realizaciji programa i planova radova.

ODSJEK ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Voditelj odsjeka za održavanje javne rasvjete - Ivan Babić
tel: 610-0748, faks: 610-0989
E-mail: ivan.babic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi redovnog i izvanrednog održavanja, realizacije projekta informatizacije poslova održavanja, izgradnje dispečerskog centra, predlaganja mjera i provođenja aktivnosti na unapređenju i modernizaciji javne rasvjete i povećenju energetske učinkovitosti, pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za ustupanje poslova održavanja koji se odnose na radove te na opskrbu električnom energijom, analize ponuda i kontrole troškovnika, analiza postojećeg stanja uz davanje naloga za izvanredne radove, praćenje realizacije radova, kontrole trošenja osiguranih sredstava i ovjera obračunskih situacija, usklađivanja rada izvođača sa predstavnicima gradskih komunalnih trgovačkih društava, službom za mjesnu samoupravu i ostalim sudionicima u izgradnji i održavanju komunalne infrastrukture, izrade informacija i izvješća o realizaciji radova i utrošku sredstava, provođenja aktivnosti radi standardizacije i tipizacije komponenti i elemenata objekata i uređaja sustava javne rasvjete, izrada i provedba akata koji se odnose na javnu nabavu nabavke glavnih potrošnih materijala za održavanje javne rasvjete, njihovo skladištenje, potvrđivanje naloga za izdavanje i ekološko zbrinjavanje dotrajalih elemenata sustava održavanja, analiza stanja na terenu i pripreme podataka za izradu programa održavanja javne rasvjete.