clanak False

Sektor za internetsku komunikaciju, promotivne aktivnosti i vizualni identitet Grada

16.11.2020.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi:
SEKTORA ZA INTERNETSKU KOMUNIKACIJU, PROMOTIVNE AKTIVNOSTI I VIZUALNI IDENTITET GRADA,  na lokaciji: Zagreb, Martićeva 14

Pomoćnica pročelnika za internetsku komunikaciju, promotivne aktivnosti i vizualni identitet Grada - Ana Ćosić Pajurin
Tel:460-3373
E-mail: ana.cosic-pajurin@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi internetske komunikacije putem društvenih mreža, poslovi u vezi s izradom i distribucijom e -newslettera, izradom i održavanjem web stranica gradskih upravnih tijela, izradom elektroničkih vizualnih rješenja za promotivne aktivnosti Grada, poslovi koordinacije promotivnih i edukacijskih  aktivnosti Grada, poslovi u vezi s izradom vizualnog identiteta i  razvojem koncepcije brandinga  Grada,  poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima radi stvaranja afirmativne slike Grada u javnosti te poslovi izrade analiza, izvješća, programa, planova i drugih stručnih materijala.

ODJEL ZA INTERNETSKU KOMUNIKACIJU I DRUŠTVENE MREŽE
Voditeljica odjela za internetsku komunikaciju i društvene mreže - Koraljka Eterović
Tel: 460-3336
E-mail: koraljka.eterovic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi kreiranja sadržaja odnosno objava informacija o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela na raznim društvenim mrežama, odgovori na upite i komentare korisnika, komunikacija s medijima putem društvenih mreža, poslovi koordinacije izrade i održavanja web stranice Grada te koordinacije komunikacijskih aktivnosti gradskih upravnih tijela na web stranici.

ODJEL ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI I VIZUALNI IDENTITET GRADA
Voditelj odjela za promotivne aktivnosti i vizualni identitet Grada - kontakt osoba:
Tel: 460-3335
- obavljaju se poslovi koordinacije promotivnih i edukacijskih  aktivnosti Grada, poslovi vezani uz izradu vizualnog identiteta Grada, uz  kreiranje i izradu promotivnih  tiskanih i elektroničkih materijala koji predstavljaju Grad Zagreb (poslovnih prezentacija, dokumenata, poklona, mapa, letaka, postera, brošura, vizitki i sl.), poslovi vezani uz razvoj koncepcije brandinga Grada, poslovi u vezi s organiziranjem stručnih izlaganja, tribina, predavanja, konferencija i promotivnih i poticajnih aktivnosti u cilju stvaranja afirmativne slike Grada u javnosti, poslovi izrade analiza, izvješća, programa, planova i drugih stručnih materijala, poslovi u svezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Odjela što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu.