clanak False

Sektor za kulturu (od 1. siječnja 2018. Gradski ured za kulturu preuzima poslove što se odnose na djelatnosti u kulturi (kazališna, glazbena, muzejska, likovna, knjižnična, arhivska i druge djelatnosti), osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima u kulturi, program javnih potreba u kulturi, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i nadzor općih akata u pojedinim područjima koja se odnose na djelatnosti u kulturi)

Pomoćnik pročelnika za kulturu: kontakt osoba:
Tel: 610- 0501, faks: 610-0508

-  obavlja upravne i stručne poslove iz područja kulture i tehničke kulture vezane uz izradu i praćenje provedbe programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Zagreba, rad kulturnih vijeća, izradu kriterija za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima kulture, izradu analiza i izvješća o ostvarivanju programa, davanje inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima kulture, praćenje stanja u djelatnosti kulture i tehničke kulture i potreba stanovnika Grada Zagreba, poslovi rješavanja u prvom stupnju o obavljanju samostalne djelatnosti tehničke kulture, utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti tehničke kulture i drugih subjekata u djelatnosti, nadzora nad zakonitošću rada javnih gradskih ustanova kulture, upravnog nadzora nad udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost tehničke kulture, registracija i vođenje registra saveza i zajednica udruga u tehničkoj kulturi, izrade nacrta odluka o osnivanju i prestanku javnih gradskih ustanova kulture, te u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad ustanovama, obavljanje poslova u postupku sklapanja i provedbe kolektivnog ugovora sa sindikatima zaposlenih u djelatnostima kulture, davanje inicijativa i prijedloga u vezi s mrežom javnih gradskih ustanova kulture, neposrednu provedbu gradskih odluka i osiguravanjem njihove provedbe, te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

ODJEL ZA KULTURU - IV. kat
Voditeljica Odjela za kulturu: Laura Topolovšek 

tel: 610-0523, 610-0505, 610-0501, faks: 610-0508

E-mail: laura.topolovsek@zagreb.hr

-  Obavlja poslove u vezi s  izradom i praćenjem provedbe programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, radom kulturnih vijeća, izradom kriterija za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima kulture, izradom analiza i izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba u djelatnostima kulture, davanjem inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima kulture, izradom stručnih podloga i nacrta odluka o osnivanju i prestanku javnih gradskih ustanova kulture, te u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad ustanovama, nadzorom nad zakonitošću rada javnih gradskih ustanova kulture,  sklapanjem i provedbom kolektivnog ugovora sa sindikatima zaposlenih u djelatnostima kulture, praćenjem stanja u djelatnosti i potrebama stanovnika Grada Zagreba, davanjem inicijativa i prijedloga u vezi s mrežom javnih gradskih ustanova kulture, pružanjem podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA MUZEJSKU, LIKOVNU I KNJIŽNIČNU DJELATNOST

Voditelj Odsjeka za muzejsku, likovnu i knjižničnu djelatnost: mr.sc. Veljko Mihalić  tel: 610-0467

E-mail: veljko.mihalic@zagreb.hr

- Obavlja poslove u vezi s izradom i praćenjem provedbe programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba koji se odnose na muzejsku i galerijsku djelatnost, knjižničnu djelatnost i nakladništvo, likovnu djelatnost, radom kulturnih vijeća, izradom kriterija za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima muzejske i galerijske djelatnosti, knjižnične djelatnosti i nakladništva, likovne djelatnosti, izradom analiza i izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba u djelatnostima, davanjem inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima muzejske i galerijske djelatnosti, knjižnične djelatnosti i nakladništva i likovne djelatnosti, izradom stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture, praćenjem stanja u djelatnosti i potreba stanovnika Grada Zagreba, davanjem inicijativa i prijedloga u vezi s mrežom javnih gradskih ustanova kulture, te pružanjem podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

 

Stručni savjetnik za likovnu djelatnost: kontakt osoba - Laura Topolovšek  tel: 610-0505, 610-0501
Stručni savjetnik za donacije i zaštitu objekata u kulturi: kontakt osoba - Veljko Mihalić  tel: 610-0467 
Stručna savjetnica za muzejsku djelatnost - Nataša Raus  tel: 610-0493, dr.art. Mirna Rudan Lisak  tel: 610-0587

Stručni savjetnik za knjižničnu djelatnost: kontakt osoba - Maja Novoselec  tel: 610-0583, 610-0501

Stručni savjetnik za nakladničku djelatnost - Maja Petrić tel: 610-0493 
Stručni savjetnik za djelatnost centara za kulturu - Frano Boban  tel: 610-0550

 

ODSJEK ZA IZVEDBENE UMJETNOSTI

Voditeljica Odsjeka  za izvedbene umjetnosti: kontakt osoba: tel:610-0583, 610-0501

- Obavlja poslove u vezi s izradom i praćenjem provedbe programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba koji se odnose na izvedbene umjetnosti i inovativne kulturne prakse, radom kulturnih vijeća, izradom kriterija za financiranje programa javnih potreba u djelatnostima izvedbenih umjetnosti i inovativnih kulturnih praksa, izradom analiza i izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba u djelatnostima, davanjem inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima izvedbenih umjetnosti i inovativnih kulturnih praksa, izradom stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture, praćenjem stanja u djelatnosti i potreba stanovnika Grada Zagreba, davanjem inicijativa i prijedloga u vezi s mrežom javnih gradskih ustanova kulture, te pružanjem podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.


Stručna savjetnica za kazališnu djelatnost - Žana Not tel: 616-6076
Stručna savjetnica za glazbenu djelatnost - Ivana Mihaljinec tel: 610-0584

Stručni savjetnik za filmsku djelatnost - Nikola Stojadinović tel: 610-0586

Stručna savjetnica za kulturno-umjetnički amaterizam - Cvijeta Grijak tel: 610-0474

Stručni savjetnik za inovativne kulturne prakse - Petar Latinčić tel: 610-0199 
Viša stručna referentica za kulturne manifestacije - Ariana Tafra  tel: 610-0468

 

ODJEL ZA TEHNIČKU KULTURU - III. kat 
Voditeljica Odjela za tehničku kulturu: Madeleine Wolf  tel: 610-0553, faks: 610-0508

E-mail: madeleine.wolf@zagreb.hr
- Obavlja poslove u vezi s izradom kriterija za financiranje programa djelatnosti tehničke kulture, izradom i praćenjem provedbe gradskog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, izradom stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova tehničke kulture, neposrednom provedbom gradskih odluka i osiguravanjem njihove provedbe, praćenjem stanja u djelatnosti tehničke kulture i potrebama stanovnika Grada Zagreba, poslove rješavanja u prvom stupnju o obavljanju samostalne djelatnosti tehničke kulture, utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti tehničke kulture i drugih subjekata u djelatnosti, upravnog nadzora nad udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost tehničke kulture, registracija i vođenje registra saveza i zajednica udruga u tehničkoj kulturi, suradnja s nadležnim udrugama u vezi s donošenjem i financiranjem gradskog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, pružanje  podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, te se obavljaju i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.