clanak False

Sektor za međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo

07.07.2022.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
E-mail:mmcd@zagreb.hr

Pomoćnica pročelnika za međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo - Vesna Šimić
Tel: 01 616- 6227, faks: 01 610-1596
E-mail: vesna.simic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi organizacije i predlaganja međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i odgovarajućim jedinicama i njihovim udruženjima u inozemstvu te u vezi s tim koordinacije predstavljanja Grada, koordinacije suradnje i sudjelovanja u radu Grada, odnosno gradskih upravnih tijela s udruženjem gradova i županija u zemlji i inozemstvu, suradnje s gradovima prijateljima u zemlji i inozemstvu, poslovi suradnje te u vezi s tim koordinacije predstavljanja Grada u međunarodnim institucijama i organizacijama te suradnje s organizacijama i udruženjima osnovanim s ciljem promicanja pojedinih gospodarskih ili društvenih djelatnosti, suradnje sa stranim diplomatskim misijama u zemlji i s hrvatskim diplomatskim misijama u inozemstvu,  uspostavljanja i održavanja suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, hrvatskim iseljenicima i s njihovim udrugama, prikupljanja i obrade podataka za izradu izvješća i analizu iz područja međugradske i međunarodne suradnje, analize stanja odnosa na području međugradske i međunarodne suradnje te poticanje, razvijanje i unapređivanje međugradske i međunarodne suradnje gradskih upravnih tijela, poslovi organizacije susreta gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika s predstavnicima međugradskih i međunarodnih institucija, i s tim u vezi službenih putovanja, u suradnji sa službom za poslove protokola, analize službenih putovanja i predstavljanja Grada u zemlji i inozemstvu za sva gradska upravna tijela, poslovi u vezi s provedbom međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, priprema stručnih podloga za izradu akata odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi postojeće međugradske i međunarodne suradnje, te o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu, poslovi u vezi s promicanjem ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina, koordinaciju i ujednačavanje rada gradskih upravnih tijela na području promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u cilju sustavne provedbe nacionalnih programa, planova, strategija, akcijskih planova, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te međunarodnih dokumenata kao i osvješćivanje javnosti u cilju poboljšane zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, koordinacijom rada gradskih upravnih tijela u pogledu suradnje Grada Zagreba sa udrugama i drugim organizacijama civilnog društva kroz financiranje, savjetovanje i redovito informiranje, unaprjeđivanje, očuvanje i zaštitu položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu.

ODJEL ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU
Voditeljica odjela za međugradsku i međunarodnu suradnju - Renata Arar
Tel: 01 6100-059,  faks: 01 6101-596
E-mail: renata.arar@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi organizacije suradnje Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i odgovarajućim jedinicama i njihovim udruženjima u inozemstvu te s međunarodnim institucijama i organizacijama, poslovi sudjelovanja u radu udruženja gradova i županija u zemlji i inozemstvu, te u radu međunarodnih institucija i udruženja, poslovi suradnje s gradovima prijateljima i drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, poslovi predlaganja suradnje gradskih upravnih tijela s međunarodnim institucijama i udruženjima te s organizacijama i udruženjima osnovanim s ciljem promicanja pojedinih gospodarskih ili društvenih djelatnosti, poslovi suradnje sa stranim diplomatskim misijama u zemlji i s hrvatskim diplomatskim misijama u inozemstvu, uspostavljanja i održavanja suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, hrvatskim iseljenicima i s njihovim udrugama prikupljanja i obrade podataka za izradu izvješća i analizu iz područja međugradske suradnje te suradnje s međunarodnim instirucijama i udruženjima, poslovi poticanja, razvijanja i unapređivanja međugradske i međunarodne suradnje gradskih upravnih tijela, poslovi organizacije susreta gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika s predstavnicima gradova prijatelja i drugih gradova i s predstavnicima udruga gradova u zemlji i inozemstvu, predstavnicima međunarodnih institucija i udruženja, dužnosnicima gradova te diplomatskim zborom u zemlji i inozemstvu te s tim u vezi službenih putovanja, u suardnji sa službom za poslove protokola, poslovi u vezi s provedbom međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, priprema stručnih podloga za izradu akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi postojeće međugradske i međunarodne suradnje, te o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu.

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA, na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1

ODJEL ZA PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I CIVILNO DRUŠTVO
Voditeljica odjela za promicanje ljudskih prava i civilno društvo - Jana Radić
Tel: 01 658-5812
E-mail: jana.radic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi u vezi sa planiranjem, programiranjem, informiranjem, provedbom i izvješćivanjem o provedbi propisa, strateških dokumenata i akata iz područja ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina, poslovi u vezi s edukacijom gradskih službenika o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda, suradnjom s gradskim upravnim tijelima na području promicanja ljudskih prava u cilju planiranja, praćenja i izvješćivanja o promicanju ljudskih prava u Gradu Zagrebu, suradnjom s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i migracija, priprema stručnih podloga za izradu akata strateških i planskih dokumenata i njihovom provedbom iz područja suradnje Grada i financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva iz proračuna Grada, koordiniranjem i ujednačavanjem rada gradskih upravnih tijela u provedbi suradnje i financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva, raspisivanjem i provedbom javnog natječaja iz područja promicanja ljudskih prava, pružanjem stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi javnih natječaja za financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva iz proračuna Grada, koordiniranje i ujednačavanja rada gradskih upravnih tijela u pogledu suradnje Grada Zagreba sa udrugama i drugim organizacijama civilnog društva, suradnja na provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja iz područja promicanja ljudskih prava, izrada izvješća o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba za  ured Vlade RH te ostala tijela državne uprave.

IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA, na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1

ODJEL ZA NACIONALNE MANJINE
Voditeljica odjela za nacionalne manjine -Ljiljana Klašnja
Tel: 01 658-5828
E-mail: ljiljana.klasnja@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi u vezi s provedbom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u pogledu unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu, kontrolom i izvješćivanjem o utrošku sredstava za rad i programe vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te osiguravanjem drugih uvjeta za njihov rad, analizom i izvješćivanjem o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, suradnjom s  gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu, poslovi koji se odnose na provedbu osnivanja vijeća nacionalnih manjina nakon provedenih izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba, priprema stručnih podloga za izradu općih akata i dokumenata, akata za provedbu strateških dokumenata na području prava nacionalnih manjina.