clanak False

Sektor za poslove kabineta gradonačelnika i protokol- III. kat

27.01.2021.

Pomoćnica pročelnika za poslove kabineta gradonačelnika i protokol - Pavla Šušković
Tel: 610-1001, 610-1002, faks: 610-1400

- obavlja poslove predstavljanja aktivnosti gradonačelnika i rada gradske uprave medijima, poslove protokola, te poslove u vezi dodjele javnih priznanja Grada.

KABINET GRADONAČELNIKA
Voditelj Kabineta gradonačelnika- kontakt osoba: tel: 610-1001, 610-1002, faks: 610-1400

E-mail: kabinet@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi predstavljanja aktivnosti gradonačelnika i rada gradske uprave medijima, poslovi uređivanja i usklađivanja informativnih sadržaja o aktivnostima gradonačelnika i gradske uprave te poslovi pripreme javnih istupa gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i pročelnika gradskih upravnih tijela, poslovi suradnje sa Službom za protokol i odnose s javnošću Gradske skupštine Grada Zagreba, osobama ili službama koje obavljaju istu ili sličnu djelatnost u institucijama Republike Hrvatske, županijama i gradovima i nevladinim organizacijama, poslovi izrade programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala, koordinacija organiziranja tribina, savjetovanja i seminara o pitanjima značajnim za Grad Zagreb.

SLUŽBA ZA PROTOKOL

Voditelj službe za protokol - kontakt osoba: 610-1360

- obavljaju se poslovi protokola koji obuhvaćaju organizaciju i provođenje ceremonijala kojemu je nazočan gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika, pročelnici gradskih upravnih tijela i druge osobe koje predstavljaju Grad za vrijeme svečanih i radnih posjeta te drugih primanja, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Službe što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu te poslovi promidžbe Grada, poslovi u vezi dodjele priznanja Grada.