clanak False

Sektor za poslove zaštite od požara, obrane i informacijske sigurnosti

03.01.2022.
Pomoćnica pročelnika za poslove zaštite od požara, obrane i informacijske sigurnosti - Renata Šimon, dipl.iur
Tel: 658-5140
E-mail: uhs@zagreb.hr

Obavljaju se poslovi u vezi s praćenjem propisa iz područja zaštite od požara, vatrogastva, obrane, informacijske sigurnosti i elementarnih nepogoda, u vezi s izradom i usklađivanjem procjene ugroženosti od požara za Grad Zagreb i planova zaštite od požara za Grad Zagreb, godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Grad Zagreb, Plana obrane Grada Zagreba i Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara, u vezi s izradom izviješća o stanju zaštite od požara na području Grada i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad, u vezi s osiguranjem sudjelovanja javnosti u donošenju plana zaštite od požara za Grad i godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad,  uređivanjem područja zaštite od požara, vatrogastva i informacijske sigurnosti sukladno propisima, provođenjem mjera i aktivnosti zaštite od požara, provođenjem mjera i postupaka u cilju zaštite od elementarnih nepogoda, organiziranjem osposobljavanja pučanstva za zaštitu od požara, u vezi s organiziranjem održavanja protupožarnih vježbi, definiranjem potreba za materijalnim sredstvima zaštite od požara i vatrogastva, praćenjem rada vatrogastva u Gradu i poduzimanjem mjera za osnivanjem i opremanjem vatrogasnih postrojbi sukladno Planu zaštite od požara, poduzimanjem mjera za usklađivanje obrambenih priprema i mjera potrebnih za uspješno funkcioniranje Grada u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti i provedbom mjera pripravnosti u stanju neposredne ugroženosti i drugih mjera, usklađivanjem, nadzorom, edukacijom i koordinacijom provedbe mjera i standarda informacijske sigurnosti, vođenjem propisanih evidencija iz područja zaštite od požara, tajnosti podataka te popisa i registara iz područja informacijske sigurnosti.

ODJEL ZA POSLOVE ZAŠTITE OD POŽARA I VATROGASTVO
Voditelj odjela za poslove zaštite od požara i vatrogastvo - Josip Hibler
Tel: 658-5140
E-mail: josip.hibler@zagreb.hr
Obavljaju se poslovi u vezi s praćenjem propisa iz područja zaštite od požara i vatrogastva, u vezi s izradom i usklađivanjem procjene ugroženosti od požara za Grad Zagreb i planova zaštite od požara za Grad Zagreb, godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Grad Zagreb, Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara, u vezi s izradom izviješća o stanju zaštite od požara na području Grada i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad, u vezi s osiguranjem sudjelovanja javnosti u donošenju plana zaštite od požara za Grad i godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad, u vezi s izradom mjera i postupaka u provođenju aktivnosti iz programa Vlade RH u ljetnoj turističkoj sezoni, uređivanjem područja zaštite od požara i vatrogastva sukladno propisima, provođenjem mjera i aktivnosti zaštite od požara, organiziranjem osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, o čemu se vodi evidencija, u vezi s organiziranjem održavanja protupožarnih vježbi, definiranjem potreba za materijalnim sredstvima zaštite od požara i vatrogastva, praćenjem rada vatrogastva u Gradu i poduzimanjem mjera za osnivanjem i opremanjem vatrogasnih postrojbi sukladno Planu zaštite od požara.

ODJEL ZA POSLOVE OBRANE I INFORMACIJSKE SIGURNOSTI
Voditelj odjela za poslove obrane i informacijske sigurnosti - kontakt osoba:
Tel: 658-5140
Obavljaju se poslovi u vezi s praćenjem propisa iz područja obrane, informacijske sigurnosti i elementarnih nepogoda, izradom Plana obrane Grada Zagreba, poduzimanjem mjera za usklađivanje obrambenih priprema pravnih osoba nositelja obrambenih priprema u djelatnostima iz svoje nadležnosti s obrambenim pripremama Grada i Planom obrane republike Hrvatske, poduzimanjem mjera potrebnih za uspješno funkcioniranje Grada i pravnih osoba u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti i provedbom mjera pripravnosti u stanju neposredne ugroženosti te poduzimanjem drugih mjera potrebnih za prijelaz na ratno ustrojstvo, usklađivanjem, nadzorom, edukacijom i koordinacijom provedbe mjera i standarda informacijske sigurnosti, primjenjivanjem procedure o postupanju s klasificiranim i neklasificiranim podacima o sadržaju i načinu vođenja evidencija o izvršenim uvidima u klasificirane podatke te nadzoru sigurnosti podataka propisanim mjerama i standardima informacijske sigurnosti, u vezi s uređivanjem provedbe mjera i standarda informacijske sigurnosti, vođenjem popisa osoba koje imaju pristup klasificiranim podacima, registra zaprimljenih uvjerenja o sigurnosnoj provjeri osoba (certifikat) s rokovima važenja certifikata, evidencije o izvršenim uvidima i postupanju s klasificiranim podacima, provođenjem mjera i postupaka u cilju zaštite od elementarnih nepogoda.